A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet független, hivatásos alternatív táncművészek, tánccsoportok részére 2005. október 1 2006. szeptember 30. között megvalósuló programok támogatására.

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

1. Új produkciók megvalósítására

 

Altéma kódszáma 1534

 

Pályázni lehet

díszletre , jelmezre,

tiszteletdíjra és annak járulékaira,

jogdíjakra ,

promóciós, valamint reklám- és propaganda-költségre

 

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik vagy amelyek

         produkciójukkal kísérleti jellegű és új értékeket kívánnak felmutatni;

    produkciójuk alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy már részt vettek egyéb megmérettetéseken.

A pályázathoz kérjük mellékelni

  a megvalósulandó projekt szinopszisát, befogadó nyilatkozatot a program pontos

  időpontjának megjelölésével,

  a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,

  referenciákat ,

1-1 oldalnyi terjedelemben.

2. Meglévő produkciók bel-és külföldi forgalmazására

Altéma kódszáma 1518

 

Pályázni lehet

tiszteletdíjra és azok járulékaira,

jogdíjakra ,

útiköltségre , szállásköltségre,

csoportos étkeztetésre,

szállításra ,

biztosításra , ATA-carne-ra ,

promóciós, valamint reklám-és propaganda költségre,

a forgalmazáshoz szükséges felújítás esetén jelmez-, és díszletköltségre

 

A pályázati adatlaphoz az altéma kódszámával jelölt betétlapot mellékelni kell, ennek hiányában a pályázat érvénytelen.

  A pályázat elbírálásához a pályázónak az alábbi szempontokra választ kell adnia:

      a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki és külföldi előadást élt meg,

    referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)

    a művészeti élet bármely területén jelenlévő mértékadó szakemberek ajánlása

    a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

         befogadó nyilatkozatot az előadások pontos időpontjainak megjelölésével,

         fesztivál, vagy verseny esetén rövid ismertetőt a rendezvényről magyar vagy angol nyelven.

 

Nem pályázhatnak azok a társulatok, amelyek 2005-ben működésükhöz, fenntartásukhoz

4 millió Ft-ot meghaladó állami vagy önkormányzati támogatásban részesültek. Kérjük mellékelni a nyilatkozatot, hogy ilyen támogatásban nem részesültek.

 

Jelen kiírás keretén belül egy pályázó témakörönként csak 1 pályázatot adhat be.

 

A pályázatonként igényelhető összeg maximálisan 400 000 Ft lehet.  

 


A pályázatok
2005. október 4-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el . A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Táncművészeti Szakmai Kollégium