A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2002. évre.

A Kollégium kiemelten kívánja támogatni az ifjúság művelődését szolgáló programokat, és a határon túli magyar kultúrát.

 1. Szakmai folyóiratok, periodikák támogatására
  A pályázaton a hazai bejegyzésű, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt. A pályázóknak csatolniuk kell a jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását.
  A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be, a főszerkesztő (felelős szerkesztő) ellenjegyzésével.
  A pályázók a szerkesztőségeknél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatást nem igényelhetnek. A kollégium elsődlegesen a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzői honoráriumokra kíván támogatást nyújtani.
  A pályázathoz nyilatkozatot kell mellékelni, amely tartalmazza a lap 2002. január – 2002. december közötti megjelentetésének időbeli ütemezését, a tervezett példányszámot, és a terjesztés módját részletező kiadói elgondolást. Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!
  Altéma kódszám: 1401
 2. Támogatások a belföldi zenei élet ápolására
  A támogatásra hangversenyrendezők pályázhatnak a következő feltételekkel:
  A pályázatra a 2002-2003-as évad programtervezetét kell benyújtani,
  a) az érdekelt művészek, művészegyüttesek szándéknyilatkozatával ;
  b) a tervezett helyszínek és azok befogadó képességének feltüntetésével;
  c) a befogadói nyilatkozat csatolásával;
  d) a bevételt is tartalmazó részletes költségvetéssel.

  A támogatás a hangverseny(ek) bevételével csökkentett összes költség – rezsi nélküli legfeljebb – 50%-a lehet, kivételt képezhetnek a kortárs zenei és a komolyzenei ifjúsági koncertek.
  Altéma kódszám:1408

 3. Támogatás nemzetközi rangú tanárok vezetésével tartott mesterkurzusok rendezésére
  Pályázni lehet a 2002-2003-as tanévben vendégművészek és -tanárok által vezetett felsőfokú vagy posztgraduális szintű mesterkurzusok, továbbképzések megrendezésére. Felsőoktatási intézményekből pályázók esetében csatolandó az intézmény (kar, fakultás, stb.) 2002-2003-as tanév végéig tervezett mesterkurzusainak programja, fontossági sorrendbe állítva az illetékes szakmai vezető és az intézményvezető aláírásával.
  Előnyt élveznek azok a pályázók, akik saját anyagi forrással is rendelkeznek.
  Altéma kódszám:1408
 4. Támogatás nemzetközi és országos jelentőségű zenei versenyek, fesztiválok és  találkozók megrendezéséhez
  Előnyt élveznek azok a pályázók, akiknél a tervek arányosak a szakmai-pénzügyi háttérrel, illetve akik az azonos tárgyú fesztiválokat összehangolják.
  Altéma kódszám: 1407
 5. Támogatások a magyar zenei élet nemzetközi kapcsolatainak fenntartására és fejlesztésére
  a)      Támogatás magyar előadóművészek és művészeti együttesek szerepléséhez a világ jelentős zenei eseményein.
  A szerepléshez a Zenei Kollégium útiköltség -támogatást biztosít (kontinensen belül maximálisan: 80. 000,-Ft/fő tengerentúlra maximum 170.000,-Ft/fő).
  A pályázathoz mellékelni kell a rendezők írásos meghívását és kötelezettségvállalását az egyéb költségek fedezésére.
  b)      Támogatás fiatal művészek külföldi versenyeken, kurzusokon való részvételéhez.
  Az NKA kizárólag útiköltség támogatást ad (kontinensen belül maximálisan: 80.000,-Ft/fő tengerentúlra maximum 170.000,-Ft/fő összegben). Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében az illetékes oktatási intézmény pályázhat a programok rangsorolásával és az intézményvezető aláírásával.
  c)      Támogatás jelentős nemzetközi elismertséggel rendelkező előadóművész és együttes magyarországi hangversenyszerepléséhez, melynek feltétele, hogy
  – a szervezőnek vállalnia kell a költségek legalább 50%-át,
  – a rendezvényeket (vagy azok egy részét) a főváros vagy valamely vidéki kulturális centrum rangos helyszínén kell lebonyolítani;
  – előnyt élveznek azok a pályázók, akik nyilvános főpróbát is tervbe vesznek az ifjúság részére kibocsátott ingyenes vagy kedvezményes belépőkkel.
  d)   Támogatás a magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek fontos nemzetközi konferenciákon való részvételéhez.

  A támogatás vagy az útiköltséget, vagy a részvételi díjat, vagy a tartózkodási költségeket biztosítja.
  Előnyt élvez az a pályázó, aki igazolja, hogy a konferencia vezetősége előadását elfogadta.
  Altéma kódszám: 1403

Határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

A pályázati felhívás 1. pontjánál a pályázóknak igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2001-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerű felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a szerződésben megjelölt határidőig nem küldte meg az Igazgatóság részére, vagy egyéb lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Folyóirat támogatás esetén – a szerződés szerinti példányban – az elszámoláshoz csatolni kell az év során megjelent számokat.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját (határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatok 2002. február 28-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére ( H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatokat egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 9-15  óráig, pénteken 9-12 óráig.

Zenei Szakmai Kollégium