A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Budapest Music Center, a Fonó Records és a Hungaroton Classic hanglemezkiadók részére a magyar zeneszerzés és előadóművészet nemzetközi fórumokon és piacokon – különösen a 2004. évi MIDEM szemlén és vásáron – való méltó képviseletét, reprezentatív megjelenését szolgáló hanghordozók (CD, kazetta) kiadására.

Pályázni lehet új, a kiadó katalógusában eddig még nem szereplő felvételek részletes tervével.

Pályázat nyújtható be az alábbi költségekre:

 • Hangfelvételhez kapcsolódó költségekre:
  • szerzői és előadói honorárium;
  • jogdíjak; stúdió- és montírozási költségek, archÍv felvételek digitási felújítása; – CD-k, hangkazetták gyártási, anyag- és csomagolási költségei;
 • Továbbá a lemezkísérő füzet költségeire:
  • ismertető szöveg szerzői és fordítói, valamint (tervező-, kép-) szerkesztői honorárium;
  • fotók honoráriuma vagy jogdíja; és a nyomdai anyagok előkészítése (szöveg-és képbevitel – leírása, korrektúra, szkennelés)
  • gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei

(Nem számlás honoráriumok és egyéb személyi kifizetések esetében a járulékokra is kérhető támogatás)

A pályázathoz be kell nyújtani minden lemez/kazetta részletes költségvetését, amelyhez az előadók és kortárs művek esetében a zeneszerzők szándéknyilatkozatát is mellékelni kell. A pályázatnak tartalmaznia kell a terjesztési tervet, a fontosabb külföldi lehetőségek bemutatását.

A támogatás feltétele, hogy a pályázó jelentős mértékű önerővel rendelkezzék.

E hanglemezpályázat támogatására 20.000.000.- Ft fordítható.

A megvalósítás határideje: 2004. március 31.

Altéma Kódszáma:1431


A pályázatok
2003. december 5-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf. 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Zenei Szakmai Kollégium