A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium előnyben részesíti az EU csatlakozás időpontjához kapcsolódó programokat.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. A belföldi hangversenyélet támogatására

Pályázhatnak hangversenyrendezők a 2004. július 1-től 2005. június 30-ig megvalósuló programokra

a) Hangversenyek, bérleti sorozatok felnőtt közönség részére

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének,
 • a fellépő művészek, együttesek feltüntetésével,
 • a tervezett helyszínek befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny, sorozat esetében az első és az utolsó esemény időpontjával.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény-helyszínek kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

 1. A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50 %-a lehet. (Kivételtképezhetnek a kortárs zenei műsorok.)
 2. Támogatás a következő költségekhez igénylehető: előadóművészi tiszteletdíjak és járulékaik, szerzői jogdíj, kotta kölcsönzés, terembérlet, hangszerbérlet és hangolás, propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok).
 3. A pályázathoz mellékelni kell a 2003. évben megvalósult programok rövid értékelését, az előadásszám, a fizetőnéző-szám, valamint a bevételek (kiemelve a jegy-/bérletbevételek) tervhez viszonyított alakulását.

b) Ifjúsági hangversenyek bérleti sorozatának megszervezése a 2004-2005-ös tanév folyamán

 • A pályázatra legalább három hangversenyből álló sorozat (ok) részletes tervét kell benyújtani, amely tartalmazza:
 • az évad során tervezett előadások számát, helyszínét és műsortervét,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezését,
 • a tervezett helyszínek befogadóképességét.

A pályázathoz csatolni kell:

 • rendezvény-helyszínek kezelői által adott befogadó nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó sorozatonkénti költségvetést.

Pályázni lehet:

 • -a szerepelők tiszteletdíjára (és annak járulékaira), jogdíjra, kottakölcsönzésre, terembérletre, hangszerkölcsönzésre és hangolásra, propaganda költségekre, a hangversenyek dokumentálására (kép- vagy hangfelvételre, kivéve az eszközvásárlást), továbbá vidéki sorozatok esetében útiköltségre és szállásköltségre.
 • Előnyt élveznek az önrészt vállaló vagy más támogatással is rendelkező pályázók, illetve a több helyszínen előadásra kerülő programok.
 • A pályázathoz mellékelni kell a 2003. évben megvalósult programok rövid értékelését, az előadásszám, a fizetőnéző-szám, valamint a bevételek (kiemelve jegy-/bérletbevételek) tervhez viszonyított alakulását.
 • Altéma kódszáma: 1434

2. Támogatásra nemzetközi és/vagy országos zenei fesztiválok megrendezéséhez

 • Pályázatot a fesztivál rendezője nyújthat be a 2004. július1-től 2005. május 31-ig megrendezendő fesztiválok részletes programjával és költségvetésével.
 • Támogatás kérhető: a fellépő művészek tiszteletdíjára (és járulékára), jogdíjra, propaganda költségekre (nyomdai előállítású és elektronikus anyagok), terembérletre, hangszerbérletre és hangolásra), valamint audio-vízuális technikai eszközök bérlésére, a programok autidovizuális dokumentálásra (kivéve eszközvásárlást).
 • Altéma kódszáma: 1407

3. Támogatásra nemzetközi és/vagy országos zenei versenyek és szakmai találkozók megrendezéséhez

 • Pályázhatnak zeneoktatási intézmények és szakmai szervezetek a 2004. április 1-től 2005. június 30-ig megrendezendő verseny, illetve szakmai találkozó részletes programjával, céljának, résztvevői körének megjelölésével a zsűri, illetve előadóművészek vagy előadók tiszteletdíjára (és annak járulékára), szállás- és útiköltségére, terembérletre, propaganda (nyomdai előállítású vagy elektronikus anyagok) költségére, audio-vizuális technikai eszközök bérlésére. Pályázni lehet továbbá oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségeire (kivéve eszközvásárlást).
 • Előnyt élveznek a más támogatói hozzájárulást igazoló pályázók.
 • Altéma kódszáma: 1425

4. Támogatásra nemzetközi rangú tanárok vezetésével tartott mesterkurzusok rendezéséhez

 • Pályázni lehet a 2004. április 1-től 2005. június 30-ig vendégművészek és -tanárok vezetésével – tartandó mesterkurzusokra, továbbképzésekre.
 • Támogatás kérhető: előadók tiszteletdíjára (és annak járulékára), utazási és szállásköltségére, továbbá oktatási segédletnek használható audio-vizuális felvételek készítéséhez szükséges eszközök bérlésére és kazetta beszerzésére.
 • A több programmal pályázók egy összesített pályázatot nyújthatnak be az egyes kurzusok fontossági sorrendjével, témájának meghatározásával, a résztvevői kör és a várható létszám megjelölésével, valamint az eseményekre lebontott részletes költségvetéssel. Előnyt élveznek a más rendezőkkel együttműködő, valamint a nagyobb önrészt vállaló pályázók
 • Altéma kódszáma: 1404

5. Támogatásra magyar előadóművészek és együttesek szerepléséhez a világ jelentős zenei eseményein

 • Pályázhatnak természetes és jogi személyek.
  A Zenei Kollégium kizárólag útiköltség-támogatást nyújt.
  Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.
  A pályázathoz mellékelni kell a rendezők írásos meghívását és az egyéb költségek fedezésére vonatkozó kötelezettség-vállal ás t.
 • Altéma kódszáma: 1423

6. Támogatásra fiatal művészek és kamaraegyüttesek külföldi versenyeken vagy kurzusokon való részvételéhez

 • Pályázhatnak természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek. A Zenei Kollégium kizárólag útiköltség-támogatást nyújt.
  Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetők ajánlásával és az intézményvezető aláírásával.
  Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.
  Előnyben részesülnek azok, akik országos vagy nemzetközi versenyen már
  eredményesen szerepeltek (fel kell sorolni az eddigi eredményeket.)
  A pályázathoz mellékelni kell a rendező szerv írásos visszaigazolását.
 • Altéma kódszáma: 1423

7. Támogatásra a magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek fontos nemzetközi konferenciákon való részvételéhez

 • Pályázhatnak természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények.
  Pályázni lehet részvételi díjra, útiköltségre, szállásköltségre.
  Előnyt élvez az a pályázó, aki a rendező szervezetnek vezetőségi tagja vagy jelöltje,
  továbbá akinek az előadását a konferencia vezetősége elfogadta, illetve meghívó/elfogadó levéllel rendelkezik.
 • Altéma kódszáma: 1403

8. Amatőr énekkarok és fúvószenekarok külföldi fesztiválokon, versenyeken való részvételére

 • Támogatásra pályázhatnak együttesek fenntartói, amelyek az utóbbi három évben a három legmagasabb hazai minősítési fokozat (pl. hangversenykórus summa cum laude, hangversenykórus cum laude, hangversenykórus) valamelyikét megszerezték és/vagy országos vagy nemzetközi versenyen legalább harmadik díjat, illetve kategória-versenyen legalább ezüst fokozatot szereztek.
 • Pályázni kizárólag útiköltség-hozzájárulásra lehet a program tervezetével,
 • amelyhez mellékelni kell a rendezők meghívólevelét, illetve a versenynevezés elfogadását, és a minősítések vagy a díjak dokumentumának másolatát.
 • Altéma kódszáma: 1435

9. Hanghordozók megjelentetésére

 • Pályázatot a hanghordozó (hazai vagy határon túli) kiadója nyújthat be.
 • Pályázat nyújtható be az alábbi költségekre:
 • Hangfelvételhez kapcsolódó költségekre: szerzői és előadói honorárium (és járuléka); jogdíjak; stúdió- és montírozási költségek, archív felvételek digitális felújítása; CD-k, hangkazetták gyártási, anyag- és csomagolási költségei; továbbá a lemezkísérő füzet költségeire: ismertető szöveg szerkesztői (tervező-, képszerkesztő), szerzői és fordítói honoráriuma, fotók honoráriuma vagy jogdíja; és nyomdai anyagok előkészítésére (szöveg- és képbevitel – leírás, korrektúra, szkennelés), gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségeire.
 • A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet; kortárs magyar szerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.
 • A pályázathoz mellékelni kell a tervezett felvétel(ek) főszereplőinek szándéknyilatkozatát. A több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcsolódóan minden lemez/kazetta részletes költségvetését is be kell nyújtania.
 • Előnyben részesülnek a magyar előadóművészek és a kortárs magyar zeneszerzők megismertetését szélesebb körű hazai és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók. A pályázathoz mellékelni kell a terjesztési tervet, a lehetőségek bemutatását.
 • Altéma kódszáma: 1431

10. Új magyar zeneművek születésének és bemutatásának támogatására

A Kollégium zenekarok, énekkarok, illetve operaegyüttesek és zeneszerzők közvetlen együttműködését kívánja előmozdítani

 • Pályázhatnak hazai és határon túli együttesek fenntartói a következő célok megvalósítására:
 1. az együttes által választott zeneszerzővel a fenntartó szerződést köt nagyobb terjedelmű szimfonikus, oratorikus vagy versenymű, illetve opera komponálására;
 2. az együttes vállalja az elkészült mű bemutatását, műsoron tartását.
 • A művek elkészültének határideje 2005. május 31., a bemutatásé 2005. december 31., opera esetében 2006. május 31.
 • Támogatás igényelhető: a zeneszerző tiszteletdíjára, illetve a mű bemutatásának költségeire (beleértve a szólamanyag elkészítését is). Opera estében is csak a bemutatás zenei részére kérhető támogatás.
 • A pályázaton elnyerhető legmagasabb támogatás összege az a) és b) pontokra összesen
 • 2.000.000 (kétmillió) Ft, amely két részletben a mű elkészülte után, illetve a bemutató időpontja előtt egy hónappal utalható.
 • A pályázathoz mellékelni kell: a zenemű megírására vonatkozó szerződéstervezetet, a zeneszerző szándéknyilatkozatát, amelyben biztosítja a mű bemutatásának jogát, illetve közreműködését annak betanításában. Ének-zenekari művek esetében a társ előadó-együttes vezetőjének szándéknyilatkozatát is mellékelni kell.
 • Amennyiben a pályázó a mű bemutatásához nem igényel támogatást, nyilatkozatban kell kötelezettséget vállalnia a megrendelt zenemű fent jelzett időpontig történő bemutatására.
 • Altéma kódszáma: 1433

A pályázatok
2004. február 19-ig
beérkezően nyújthatók be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(1388 Budapest, Pf.: 82). A határidőn túl beérkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap . A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék)
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Zenei Szakmai Kollégium