A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium 2003. március 6-i beérkezési határnapra kiírt pályázata 12 altémájának elbírálása megtörtént. A döntés eredményei olvashatók az NKA honlapján és az NKA hírlevelének X/13. (2003. július 25.) számában. A kollégiumi páyázat 13. és 14. pontját ezúttal újra közöljük.

13. Műemlék orgonák restaurálásának támogatására

Pályázati feltételek

Pályázatot az orgona tulajdonosa, illetve annak törvényes képviselője nyújthat be.

A pályázathoz mellékelni kell

  • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001.(X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt ,
  • a kivitelező részletes költségvetését, valamint
  • az orgona tulajdonosának saját szabályzatában ( esetleg ) előírt főhatósági hozzájárulás másolatát.

A munkálatokat a restaurálásban már jártas – megfelelő referencia anyaggal rendelkező – orgonaépítővel kell elvégeztetni. (A referencia anyagot kérjük mellékelni)!

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek

  • a restaurálási költségek jelentős részét saját, illetve más – egyházközségi, önkormányzati, alapítványi stb. – forrásból biztosítják, és az utóbbiak esetében a támogatásról szóló levél/dokumentum másolatát mellékelik.
  • a hangszer egészének ( belső szerkezet és szekrény) restaurálását tűzik ki célul,
  • benyújtója a restaurálást követően biztosítja az orgona méltó, többfunkciós használatát (az egyházközség által alkalmazott képzett kántor, illetve egyházzenész működése, illetve hangversenyek rendezése, erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat),
  • élvezik a települési vagy megyei önkormányzat támogatását is, továbbá
  • a munkálatokat 2004 november 30-ig befejezik.

A támogatási összeg utalása utólag a benyújtott, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott számlamásolatok beérkezése, elfogadása után történik.

Altéma kódszáma: 1432

14. Új hangszerek és hangszertartozékok tervezésére

A kortárs zeneművek sokszor különleges igényeket támasztanak a hangszerekkel szemben, s ezek az igények nem elégíthetők ki maradéktalanul a hagyományos instrumentumokkal. Ezért szükségessé válhat a hagyományos hangszereknek nem mindig kedvező játékmódokat, hangzás-effektusokat kiváltó új akusztikus és elektronikus hangszerek, illetve a hagyományos hangszerekhez új kiegészítő elemek alkalmazása.

A pályázat ezen új igényeknek megfelelő új hangszerek, illetve kiegészítők tervezését és prototípusának elkészítését kívánja támogatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az új hangszer céljának, alkalmazási területének, játékmódjának, esetleges különleges notációjának ismertetését, teljes műszaki dokumentációval, a prototípus fényképével és hangfelvétellel (vagy e kettő helyett videofelvétellel) demonstrálva. A pályázathoz a szakértői véleményeket is mellékelni kell

Pályázhatnak természetes és jogi személyek.

Támogatás kérhető a 2003.szeptember 15-ig elkészült új hangszer, illetve kiegészítő prototípusának anyagköltségeire és két szakértő – hangszerész és hangszeres muzsikus vagy zeneszerző – számlás honoráriumára.

A hangszerek sorozatgyártását a kollégiumnak nem áll módjában támogatni.

Altéma kódszáma: 1438


A 13. és 14. pontban meghirdetett altémákra a pályázatok
2003. szeptember 15-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H-1388 Budapest, Pf. 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Zenei Szakmai Kollégium