A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA – Symphonia Hungarorum

A Zenei Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar zenetörténeti képes tanulmánygyűjtemény és CD-mellékletei kiadásának támogatására

A pályázat célja: a Symphonia Hungarorum – Magyarország zenekultúrájának ezer éve című magyar nyelvű reprezentatív könyv megjelentetése.

A könyvet a Budapesti Történeti Múzeumban bemutatott millenniumi kiállítás katalógusának átdolgozásával és a szöveghez kapcsolódó két CD-nyi zenei hanganyaggal kell elkészíteni.

A pályázónak a könyv megjelentetését könyvbemutató kíséretében a 2004. évi Tavaszi Fesztiválra kell vállalnia. Továbbá vállalnia kell a megjelentetett könyv egy részének szakmai intézményekhez való továbbítását is, amelyet külön megállapodás szerint kell lebonyolítania. Az intézményeket a Zenei Szakmai Kollégium egy később kiírt pályázat alapján választja ki.

A jelen pályázati felhívás a könyv megjelentetését, s ennek megfelelően a támogatás kifizetését, két ütemre bontja:

Az I. ütem a kézirat elkészítése.

Ennek keretében pályázni lehet:

  • alkotói-szerkesztői honoráriumra;
  • képek (fotók, reprodukciók), valamint kották és hangzó zenei példák jogdíjára;
  • borító és tipográfia tervezésére;

A kézirat elkészítésének és bemutatásának határideje: 2003. október 31.

A Kollégium – előzetes értesítés mellett – előteljesítést elfogad.

A Kollégium a kéziratot maximum 30 napon belül véleményezi.

A II. ütem a könyv és CD-k (nyomdai) sokszorosítása,

Ennek keretében pályázni lehet:

  • a nyomdai előkészítő és nyomdai munkák költségeire, beleértve a papír- és kötészeti anyagokat;
  • a CD sokszorosítási költségeire;
  • a CD-k könyvekbe történő behelyezésének fedezetére.

Pályázni csak a teljes program (I. és II. ütem) megvalósítására lehet!

A pályázó az I. és II. pontban foglaltak szerint köteles a program megvalósítására külön-külön kalkulált költségvetést csatolni a pályázathoz. A finanszírozás is két részletben, az ütemek teljesítése és annak igazolása alapján történik.

Pályázhatnak zenei könyveket rendszeresen megjelentető és művészi igényű albumok kivitelezésében járatos kiadók.

A részletes szakmai információs anyag átvehető.az NKA Igazgatóságának ügyfélszolgálatán: Budapest, VI. Bajza u. 32.(Hétfőtől csütörtökig 9-15 óra között, pénteken 9-13 óra között)

A pályázathoz csatolni kell a kiadvány műszaki paramétereinek (formátum, papír minőség, kötészeti elképzelések stb.) leírását tartalmazó terveket és a részletes költségvetéseket.

A kalkuláció elkészítéséhez ajánlott példányszám 2000.

A kiadónak csatolnia kell továbbá az elmúlt öt évben megjelentetett zenei kiadványainak jegyzékét, rövid ismertetéssel.

A Zenei Szakmai Kollégium vállalja, hogy a döntést 30 napon belül meghozza.

Altéma kódszáma: 1412


A pályázatok
2003. június 30-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(1388 Budapest, Postafiók 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázónak igazolnia kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségét a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítette. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A döntést a kollégium a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül meghozza. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető

(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

 

Zenei Szakmai Kollégium