A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Kollégium nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1.  A belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma: 1434

Pályázat témája:

1.1.Egyedi hangversenyek, vagy hangversenysorozatok megrendezése
1.2. Koncertszerű rendezvények megvalósítása

Pályázók köre: hangversenyrendező természetes és jogi személyek

A pályázat megvalósításának ideje: 2011. május 1.–2012. június 30.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 90–100 millió forint.

Felhasználási jogcímek:

 • előadóművészi tiszteletdíjra,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet. Kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:
A pályázathoz  programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1.1. Előnyt élveznek:

 • a hazai repertoár kiszélesítését célzó,
 • a XX. század magyar zeneszerzése Bartók utáni korszakának jelentős alkotásait és/vagy
  • kortárs magyar zeneműveket is tartalmazó programok,
 • zenei ősbemutatókat és/vagy magyarországi bemutatókat tartalmazó programok,
 • fiatal alkotó- és előadóművészeket bemutató hangversenyek.

1.2. Előnyt élveznek azok a rendezvények, amelyek:

 • szerkesztési ötletekkel,
 • újszerű formai keretek kialakításával,
 • szakszerű moderálással, az ifjúság „megszólításával” segítik az értékes zene befogadását.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak a hangversenyek, illetve hangversenysorozatok programjának ismertetésén túl ki kell térni a hallgatók számára, a bevételre, a zenei színvonalra és az esetlegesen megjelent szakmai kritikákra, illetve az esemény média megjelenésére.

2.  Könnyűzenei, világzenei és dzsesszprodukciók megvalósítására és dokumentálására

Altéma kódszáma: 1440

A pályázat témája: kiemelkedő jelentőségű, élő könnyűzenei, világzenei és dzsesszkoncertek és/vagy sorozatok 2012. augusztus 31-ig történő megrendezésére és dokumentálására

A pályázók köre: hangversenyrendezők (önálló jogi, vagy természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság)

A pályázatra fordítható tervezett keretösszeg: 20–25 millió Ft.

Felhasználási jogcímek:
– előadói tiszteletdíjak,

 • jogdíjak,
 • terembérlet,
 • hangszerszállítás,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás),
 • reklám- és propagandaköltség (nyomtatott és elektronikus anyagok)

A Kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a rendezvény tervezett  főszereplőinek szándéknyilatkozata,
 • a rendezvényhelyszín(-ek) kezelői által adott befogadó nyilatkozat, 
 • a hangverseny(ek), fesztivál részletes programja és költségvetése,
 • sorozat esetén sorozatonkénti költségvetés.

Az elbírálás szempontjai:

 • a közreműködő előadók hazai/nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a megcélzott hallgatói közösség/közönség vélhető elvárása,
 • a programok műfaji jellege,
 • a rendezvény hagyományai, korábbi sikerei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A beszámolónak teljeskörűen ki kell terjednie a kiírás fent jelzett szempontjaira, valamint a rendezvény egyéb zenei, üzleti, mecénási, illetve turisztikai jelentőségére, eredményeire, kapcsolataira.

3. A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészeknek a 2011/2012. évadban történő meghívására magyarországi komolyzenei hangversenyekre, könnyűzenei, világzenei és dzsessszkoncertekre

Altéma kódszáma: 1424

Pályázók köre:hangversenyrendező természetes és jogi személyek

Pályázni lehet egyedi hangversenyekre és tematikus/bérleti hangversenysorozatokra.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 5 millió forint

Felhasználási jogcímek:

 • előadóművészi tiszteletdíjra,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:
A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor, vagy műsorsorozat tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést,
 • a vendégművész(ek) szándéknyilatkozatát.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a meghívandó művészek nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a művészek hazai fellépésének szakmai jelentősége
 • a várható szakmai és/vagy közönségérdeklődés mértéke.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak a hangversenyek vendégművészének/művészeinek szakmai értékelésén túl ki kell térni a koncert egész programjának ismertetésére, a hallgatók számára, a bevételre, a zenei színvonalra és az esetlegesen megjelent szakmai kritikákra, illetve az esemény média megjelenésére.

4. Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek 2011. augusztus 31-ig külföldi zenei versenyeken való részvételére.

Altéma kódszáma: 1423

Pályázók köre: természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 2 millió forint

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetők ajánlásával és az intézményvezető aláírásával.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

Felhasználási jogcímek:

 • utazási költségre,
 • a verseny nevezési díjára

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendező szerv írásos visszaigazolását

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a verseny nemzetközi rangja, jelentősége, várható szakmai hatása,
 • a pályázó korábbi versenydíjai, szakmai sikerei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak ki kell térnie a verseny lebonyolítására, a részt vevők számára, szakmai színvonalára, valamint a versenyző szakmai eredményére.

Közlemény: 2011 őszén még egy hasonló pályázati kiírásra kerül sor,  2011. szeptember 1-jétől
2012. május 31-ig tartó időszakra.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2011. február 15-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Zenei Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2011. január 5.

Frissítve: