A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Kollégium nyílt pályázatot hirdet, magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósításának vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

Alkotói támogatás                                                                 

Altéma kódszáma: 1402

1. Zenetudományi munkák létrehozására
                                                                                    
A pályázat témája: zenetudományi munkák létrehozása

A Kollégium alkotói támogatást szándékozik kiadni zenetudományi munkák létrehozására. Az elkészítendő mű önálló kutatáson alapuló, új eredményeket publikáló kézirat, vagy nagyméretű (legalább 4 íves), nemzetközi (kivételes esetben hazai) várhatóan szakfolyóiratban publikálandó tanulmány.

A pályázat megvalósításának ideje: 2010. december 15.–2011. december 15. 

A pályázók köre: zenetudományi kutató (természetes személy)

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 8 millió Ft.

Egy-egy pályázó által megpályázható összeg max. 1,5 millió Ft lehet.

Az alkotói támogatás kiutalása két részben történik:

 • 40%-a a szerződés aláírását követően. (Ezután legkésőbb a szerződés dátumától számított 6 hónap elteltével a Kollégiumhoz be kell nyújtani az addig elvégzett munkát)
 • 60%-a a szerződésben vállalt határidőre elkészített teljes kézirat elfogadása után.

(Amennyiben a Kollégium a kézirat színvonalát és/vagy mennyiségét nem tartja megfelelőnek, a támogatási összeg második részének utalására nem kerül sor.)

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a mű tervezett címe, tartalomjegyzéke és egy max. 1 oldalas kutatási terv,
 • az elvégzendő munka ütemezése, a befejezés várható időpontja, 
 • a könyv kiadójának (cikk esetében a folyóiratnak) elvi befogadó nyilatkozata,
 • az író szakmai önéletrajza (max. 1 oldal terjedelemben).

Az elbírálás szempontjai:

 • az évfordulós magyar zeneszerzők (Erkel, Dohnányi, Liszt) életművével foglalkozó munkák preferálása,
 • a kutatási téma újszerűsége, eredetisége,
 • a téma feldolgozásának minősége, a mű forrásértéke,
 • a szerző ismertsége, korábbi munkáinak hazai- és nemzetközi jelentősége,
 • a kiadó, illetve a közlésre vállalkozó folyóirat szakmai rangja.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: a kézirat.

2. Új magyar zeneművek létrehozására

Pályázat témája: új művek létrehozása

A Kollégium alkotói támogatást szándékozik kiadni hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára új művek létrehozására.

Pályázni lehet: nagyobb terjedelmű szimfonikus-, oratorikus-, kórus-, verseny- és zenés színpadi mű,
jazz kompozíció, kortárszenei együttesre írt mű létrehozására.

A pályázat megvalósításának ideje: 2010. október 1.–2011. szeptember 30.

Pályázók köre: zeneszerző (természetes személy)

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 30 millió forint

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat.

A pályázaton elnyerhető legmagasabb támogatási összeg 1 millió forint.

A pályázaton díjat nyert zeneszerző megírandó művét nagyobb részben vagy egészében 2011. május 30-ig kell kézírásos vagy gépi kottagrafikázott kotta formájában a zenei kollégiumhoz eljuttatnia. A műveket, műrészleteket szakmai zsűri értékeli.

Az alkotói támogatás kiutalása két részben történik:

 • 40%-a a szerződés aláírását követően,
 • 60%-a a 2011. május 30-ig benyújtott részben vagy egészében elkészült mű értékelése szerint történik. Az értékelés függvényében a megítélt összeg 60%-a teljes egészében kifizethető, vagy egyáltalán nem kerül rá sor.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:

 • a zeneszerző műjegyzékkel ellátott szakmai önéletrajza,
 • a pályamű rövid ismertetése, tervezett címe, műfaji besorolása, hangszer-összeállítása, tervezett időtartama,
 • pályamű néhány partitúra-oldalas részlete kézírásos kottában,
 • szándéknyilatkozat, amelyben a szerző biztosítja a mű bemutatásának jogát egy később kijelölendő együttes számára.

Az elbírálás szempontja a kompozíció szakmai kimunkáltsága és esztétikai értéke.
A szakmai beszámoló elvárt tartalma: elkészült mű kézi vagy gépi kottagrafikázott kotta formájában.

A támogatott művek előadásának támogatására a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma újabb pályázatot fog kiírni.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a       közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által   meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a
„ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. október 27-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Zenei Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 27.

Frissítve: