A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A ZENEI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A ZENEI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Kollégium pályázatot hirdet, pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1.  A belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma: 1434

Pályázat témája:

  1.1.Egyedi hangversenyek, vagy hangversenysorozatok megrendezése
  1.2. Koncertszerű rendezvények megvalósítása

Pályázók köre: hangversenyrendező természetes és jogi személyek

A pályázat megvalósításának ideje: 2009. május 1.–2010. június 30.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 90– 100 millió forint.

Felhasználási jogcímek:

 • előadó-művészi tiszteletdíjra ,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

A Kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet. Kortárs magyar zeneszerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:
A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1.1. Előnyt élveznek:

 • a hazai repertoár kiszélesítését célzó,
 • a XX. század magyar zeneszerzése Bartók utáni korszakának jelentős alkotásait és/vagy
 • kortárs magyar zeneműveket is tartalmazó programok,
 • zenei ősbemutatókat és/vagy magyarországi bemutatókat tartalmazó programok,
 • fiatal alkotó- és előadóművészeket bemutató hangversenyek.

1.2. Előnyt élveznek azok a rendezvények, amelyek:

  • szerkesztési ötletekkel,
  • újszerű formai keretek kialakításával,
  • szakszerű moderálással, az ifjúság „megszólításával” segítik az értékes zene befogadását.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:
A szakmai beszámolónak a hangversenyek, illetve hangversenysorozatok programjának ismertetésén túl ki kell térni a hallgatók számára, a bevételre, a zenei színvonalra és az esetlegesen megjelent szakmai kritikákra, illetve az esemény média-megjelenésére.

2. A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészeknek a 2009/2010. évadban történő meghívására magyarországi komolyzenei hangversenyekre

Altéma kódszáma: 1424

Pályázók köre:hangversenyrendező természetes és jogi személyek

Pályázni lehet egyedi hangversenyekre és tematikus/bérleti hangversenysorozatokra.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 6 millió forint.

Felhasználási jogcímek:

 • előadóművészi tiszteletdíjra,
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • hangszerbérletre és hangolásra,
 • hangszerszállításra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • reklám- és propagandaköltségre (nyomtatott és elektronikus anyagok).

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (kivételt képezhetnek a jogdíjas műveket tartalmazó műsorok).

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:
A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • az évad folyamán tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor, vagy műsorsorozat
 • tervének leírásával,
 • a fellépő művészek, együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangverseny(ek) tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvényhelyszín(ek) kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést,
 • a vendégművész(ek) szándéknyilatkozatát.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a meghívandó művészek nemzetközi rangja, elismertsége,
 • a művészek hazai fellépésének szakmai jelentősége
 • a várható szakmai és/vagy közönségérdeklődés mértéke.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

A szakmai beszámolónak a hangversenyek vendégművészének/művészeinek szakmai értékelésén túl ki kell térni a koncert egész programjának ismertetésére, a hallgatók számára, a bevételre, a zenei színvonalra és az esetlegesen megjelent szakmai kritikákra, illetve az esemény média-megjelenésére.

3. A magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek 2010. június 30-ig megrendezésre kerülő fontos nemzetközi konferenciákon való részvételére

Altéma kódszáma: 1403

Pályázók köre: természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 2 millió forint.

Felhasználási jogcímek:

 • részvételi díjra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre

A megpályázható legmagasabb összeg:

Európán belüli zenei konferencia esetén maximum 100 000 Ft,  
Európán kívüli zenei konferencia esetén maximum 150 000 Ft.

Előnyt élvez az a pályázó, aki a rendező szervezetnek vezetőségi tagja vagy jelöltje, továbbá akinek az előadását a konferencia vezetősége elfogadta, illetve meghívó/elfogadó levéllel rendelkezik.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a megpályázott konferencia szakmai értéke és nemzetközi jelentősége,
 • a pályázók eddigi munkásságának rangja, elismertsége,
 • a konferencia aktualitása, várható hatása a hazai zenetudományra.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

A szakmai beszámolónak a konferencia szakmai értékén és jelentőségének ismertetésén túl ki kell térni a konferencia lebonyolítására, szakmai tartalmára, esetleges publikációira és hazai hatásaira, valamint a kiutazó részvételének/előadásának jelentőségére.

4. Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek 2010. június 30-ig külföldi zenei  versenyeken való részvételére

Altéma kódszáma: 1423

Pályázók köre: természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 3 millió forint

Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetők ajánlásával és az intézményvezető aláírásával.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttes vezetőnek – mint magánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

Felhasználási jogcímek:

 • utazási költségre,
 • a verseny nevezési díjára

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendező szerv írásos visszaigazolását

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a verseny nemzetközi rangja, jelentősége, várható szakmai hatása,
 • a pályázó korábbi versenydíjai, szakmai sikerei.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

A szakmai beszámolónak ki kell térnie a verseny lebonyolítására, a résztvevők számára, szakmai színvonalára, valamint a versenyző szakmai eredményére.

5. 2010. június 30-ig megvalósuló mesterkurzusok megrendezésére, jelentős külföldi  és/vagy hazai előadók meghívásával

Altéma kódszáma: 1404

Pályázók köre: olyan jogi személyek, akiknek, vagy amelyeknek ez a tevékenységi körébe tartozik

Pályázni lehet egyedi, vagy időben széthúzódó ciklusszerű mesterkurzusokra.

A pályázatokra fordítható tervezett keretösszeg: 10 millió forint.

Felhasználási jogcímek:

 • előadóművészek, vagy előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • terembérletre,
 • audiovizuális technikai eszközök bérleti díjára,
 • oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségeire (kivéve eszközvásárlás).
 • reklám és propagandaköltségre (nyomdai előállítású vagy elektronikus anyagok).

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott előadó(k) rövid szakmai bemutatását,
 • a kurzus célját, helyszínét,
 • a lebonyolítás formáját (esetleges nevezési díját),
 • a résztvevők körét és várható létszámát.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

   • a kurzust vezető művész/ek rangja, nemzetközi elismertsége,
   • a kurzus szakmai célja, várható hatása a résztvevők szakmai fejlődésére,
   • a kurzus iránt várható szakmai érdeklődés mértéke, a résztvevők tervezett száma.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

A szakmai beszámolónak teljes körűen tartalmaznia kell a mesterkurzus minden szakmai részletét, jelentőségét és a lebonyolítás sikerét (előadók, aktív résztvevők, hallgatók, szakmai programok, hangversenyek, nyilvánosság).

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. március 9-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Zenei Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. január 7.

Frissítve: