A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, II. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégiumhoz pályázni lehet:

 1. Hanghordozók megjelentetésére

  Pályázhatnak hazai és határon túli kiadók és kiadói joggal rendelkező kulturális intézmények és vállalkozások.

  Pályázat nyújtható be az alábbi költségekre: szerzői-, előadói honorárium és járulékai, stúdió- és montírozási költségek, ismertető szöveg megírása, fordítása, CD-k és nyomdai anyagok gyártási költségei.

  A Kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet; kortárs magyar szerzők művei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

  A támogatás összege egyik kérelem estében nem haladhatja meg a 2 000 000,- Ft-ot.

  A kiadónak be kell nyújtania felvételi tervét részletes költségvetéssel és a tervezett felvétel főszereplőinek szándéknyilatkozatával.

  Altéma kódszáma 1431

 2. Kotta és zenei könyv kiadására
 3. A pályázat a magyar zeneszerzés és a zenetudomány jelentős új eredményeinek közzétételét kívánja segíteni.

  A támogatásra hazai és határon túli kiadók vagy kiadói joggal rendelkező kulturális intézmények és vállalkozások pályázhatnak.

  Pályázat az alábbi költségekre nyújtható be: szerzői honorárium, kiadói rezsi nélküli előállítási költség, ezen belül a nyomdai sokszorosítás teljes költsége, vagy a kottagrafikát, illetve a szedést és tördelést magába foglaló technikai költség.

  A kiadó kész szerzői kézirattal pályázhat, amelyet a pályázathoz mellékelni kell!

  A kiadványnak 2003. november 30-ig meg kell jelennie. A pályamű támogatásának utalása a kotta vagy könyv megjelenését követően a számlamásolatok és a köztartozási igazolások benyújtása után történik.

  Altéma kódszáma 1412

 4. Új magyar művek születésének és bemutatásának támogatására
 5. A Kollégium továbbra is támogatja zenekarok és zeneszerzők közvetlen együttműködését.

  Ennek erősítése érdekében pályázatot hirdet hazai és határon túli zenekarok fenntartói számára a következő célok megvalósítására:

  a) A zenekar által választott zeneszerzővel a fenntartó szerződést köt nagyobb terjedelmű szimfónikus, oratórikus illetve versenymű komponálására.

  b) A zenekar vállalja az elkészült mű bemutatását, műsoron tartását.

  A mű megkomponálását 2003. december 31-ig, bemutatását legkésőbb 2004. március 31-ig igazolni kell.

  Támogatás igényelhető: a zeneszerző tiszteletdíjára, illetve a mű bemutatásának költségeire, (beleértve a szólamanyag elkészítését is).

  A pályázaton elnyerhető legmagasabb támogatás összege az a) és b) pontokra együttesen

  1 500 000,- Ft, amely a mű elkészültekor, illetve a bemutató után utalható.

  A pályázathoz mellékelni kell a zenemű megírására vonatkozó szerződésterveztet, a zeneszerző szándéknyilatkozatát, amelyben biztosítja a mű bemutatásának jogát, illetve segítséget nyújt annak betanításában.

  Amennyiben a mű bemutatásának költségeire is vonatkozik a pályázat, a bemutató időpontját jelezni kell!

  Ha a mű bemutatására nem igényel támogatást, a pályázónak nyilatkozatban kell kötelezettséget vállalnia a megrendelt zenemű 2004. december 31-ig történő előadására.

   Altéma kódszáma 1433

 6. Nemzetközi zenei rendezvényeken való részvételre
 1. Magyarországi fiatal előadóművészeknek a világ jelentős zenei eseményein, versenyein, kurzusain való fellépéséhez, részvételéhez.
 2. Pályázni lehet útiköltségre

  • Európán belül legfeljebb 80.000,- Ft /fő
  • tengerentúlra legfeljebb 170.000,-Ft / fő határértékig

  A pályázathoz mellékelni kell a rendező szerv írásos meghívását vagy nyilatkozatát a jelentkezés elfogadásáról..

 3. A magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek fontos nemzetközi konferenciákon való részvételéhez.

  Pályázni lehet útiköltségre (az a) pontban meghatározott összegek figyelembe vételével) és részvételi díjra.

  A pályázathoz mellékelni kell a rendező szerv írásos meghívását.

  Előnyt élvez az a pályázó, aki igazolja, hogy a konferencia vezetősége elfogadta az előadását, illetve a konferenciát rendező szervezetnek vezetőségi tagja vagy jelöltje.

  Altéma kódszáma 1403


A pályázatok 2002. szeptember 23-ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá bankszámlával nem rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2002. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, e mellékletek ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A határon túli pályázóknak – a tájékoztatóban foglaltaktól eltérően – pályázatukhoz mellékelniük kell a hatályos alapító okirat és a bírósági bejegyző végzés közjegyzővel hitelesített másolatát és azok magyar fordítását, valamint az érvényes aláírási címpéldányt.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető– bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (pl.: kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az Igazgatóságon átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Zenei Szakmai Kollégium