Bizottsági határozatok és állásfoglalások – 2016.


2016.


1/2016. (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium néven 6 fős ideiglenes kollégium létrehozását javasolja Miniszter úr számára három évre vonatkozólag. A Bizottság egyben felkérte az Alap alelnökét, hogy a határozat végrehajthatósága érdekében Miniszter úrnál eljárjon.


2/2016. (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság úgy határozott, hogy Dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára által javasolt támogatási programot a népzene egy ágának nevesített támogatásának ügyében elutasítja, egyhangúlag nem támogatja, tekintettel arra, hogy kereskedelmi tevékenység finanszírozása nem illeszthető be a Nemzeti Kulturális Alap támogatáspolitikájába.


3/2016. (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság Alelnök úr tartózkodása mellett úgy határozott, hogy a 2016. évi NKA-alelnöki keretét a 2015. évivel azonos összegben, azaz 12.000 ezer Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. február 11-én jóváhagyta a 2016. évi NKA-alelnöki kerete meghatározását a határozatban részletezettek szerint.


4/2016. (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium pályázati keretét az alábbiak szerint javasolja Miniszter úr számára meghatározni:

 • Nyílt pályázati keret: 140.000.000 Ft-tal,
 • Meghívásos pályázato keret: 50.000.000 Ft-tal,

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. február 9-én jóváhagyta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium pályázati keretének meghatározását a határozatban részletezettek szerint.


5/2016. (I.28.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Az NKA-tv. végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 6. § f) pontja alapján a Bizottság elvi, irányító és koordináló jogkörében eljárva kezdeményezi az Alaphoz kapcsolódó jogszabályok módosítását, illetve véleményezi azok tervezetét. A Bizottság e jogkörével élve a Vhr. módosítását kezdeményezi – alapvetően jogtechnikai pontosításokra irányulóan – az alábbi tartalommal

 1. A Bizottság álláspontja szerint a Vhr. 1. §-t pontosítani szükséges, annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogy a miniszter mely hatáskörében állapítja meg az Alap Ügyrendjét. Az NKA-tv. rendelkezéseiből levezethető, hogy a miniszter az Ügyrendet mint az Alap elnöke, azaz a LXVII. központi költségvetési fejezet vezetőjeként állapítja meg. Az NKA-tv. 5. § (1) bekezdése szerint az Alap működtetésének szervezeti és eljárási részletszabályait e törvény és a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet előírásainak keretei között a miniszter mint az Alap elnöke Ügyrendben állapítja meg. A Bizottság indokoltnak tartja összhangba hozni a Vhr. 1. §-át a tv. ezen rendelkezésével, így a Vhr-ben is rögzíteni kell, hogy az Alap működtetésének szervezeti és eljárási részletszabályait az NKA-tv. és a Vhr. előírásainak keretei között a kultúráért felelős miniszter mint az Alap elnöke Ügyrendben állapítja meg.
 2. A Kormány a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozattal jóváhagyta a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a filmtámogatás új rendszerével, illetve a hazai filmipar működtetésével összefüggő feladatok megosztása tárgyában kötött megállapodást. A Kormány a filmszakma támogatására rendelkezésre álló források hatékony felhasználása érdekében úgy dönt, hogy a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek forrásaiból
  1. az egész estés játék-, dokumentum- és animációs filmek, továbbá a kísérleti filmek és a vizsgafilmek gyártása kizárólag a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságon keresztül támogatható,
  2. a nem filmgyártást célzó egyéb mozgóképszakmai tevékenységek (így különösen az art-filmek terjesztése és az art-mozik működése, a mozgóképszakmai fesztiválok és rendezvények szervezése, folyóiratok és egyéb kiadványok kiadása) elsődlegesen a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vagy a Nemzeti Kulturális Alap fejezetből támogatandók.

  A Bizottság az egyértelműbb szabályozás érdekében szükségesnek tartja, hogy a fentiek jogszabályi szinten, a Vhr.-ben is megerősítésre kerüljenek.


6/2016. (II.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 8 igen és 1 nem szavazat ellenében úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi kollégiumi kereteit a mellékelt táblázat szerint határozza meg. A Bizottság jelen határozatát az NKA-törvény és annak végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek. 6/2016. (II.17.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. március 4-én, és Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2016. február 23-án egyetértett a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi kollégiumi kereteinek meghatározásával a mellékelt táblázat szerint.


7/2016. (II.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap terhére az állandó szakmai kollégiumok, a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium, valamint a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma számára a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos és egyedi pályázatokra – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított címzett feladatok többletpénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma esetében a meghívásos és egyedi pályázatokra az NKA által biztosított éves keret maximum 10–10%-a használható fel, amely azonban a 30,0 millió Ft-ot nem haladhatja meg. A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság, illetve a Miniszter elé vinni. A határozat 2016. évben érvényes. A Bizottság jelen határozatát az NKA-törvény és annak végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. március 4-én, és Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2016. február 23-án egyetértett a szakmai kollégiumok egyedi és meghívásos kereteinek százalékos mértékének meghatározásával a határozatban részletezettek szerint.


8/2016. (II.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy mindösszesen 442.000,0 ezer Ft értékben a mellékletben felsorolt címzett meghívásos keretemeléseket határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 8/2016. (II.17.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. február 29-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi további címzett támogatásainak meghatározását a mellékletben részletezettek szerint.


9/2016. (II.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2016. évi pályázati naptár tervezetét a határozatban mellékeltek szerint. 9/2016. (II.17.) számú határozat melléklete


10/2016. (II.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 2015. évi beszámolóját.


11/2016. (II.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2016. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

Diószegi László

Közművelődés Kollégiuma

Népművészet Kollégiuma

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma

Ekler Dezső

Építőművészet Kollégiuma

Örökségvédelem Kollégiuma

Kalász Márton

Könyvkiadás Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Kligl Sándor

Fotóművészet Kollégiuma

Iparművészet Kollégiuma

Képzőművészet Kollégiuma

Kovács István

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Kovács László

Könnyűzene Kollégiuma

Zeneművészet Kollégiuma

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

Kriza Zsigmond

Filmművészet Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Sunyovszky Szilvia

Színházművészet Kollégiuma

Táncművészet Kollégiuma

Tyekvicska Árpád

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma


12/2016. (II.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi címzett kereteinek kollégiumokhoz való rendelését a mellékelt táblázat szerint határozza meg, valamint a Halmos Béla Program 150.000,0 ezer Ft-os címzett keretét a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma 2016. évi nyílt keretébe, illetve a kulturális-turisztikai-gasztronómiai fesztiválok támogatására meghatározott 200.000,0 ezer Ft-os címzett keretet a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2016. évi nyílt keretébe csoportosítsa át. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 12/2016. (II.17.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. február 29-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi címzett kereteinek kollégiumokhoz való rendelését és egyéb keretrendezéseket a mellékletben részletezettek szerint.


13/2016. (II.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az Előadóművészi Jogvédő Irodával kötött együttműködési megállapodás alapján az alábbi szakmai kollégiumok 2016. évi nyílt pályázati keretét megemeli:

 • Könnyűzene Kollégiuma: 82.000.000 Ft
 • Színházművészet Kollégiuma: 49.980.000 Ft
 • Táncművészet Kollégiuma: 5.880.000 Ft
 • Zeneművészet Kollégiuma: 9.140.000 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. február 29-én jóváhagyta az Előadóművészi Jogvédő Irodával kötött együttműködési megállapodás alapján a határozatban részletezettek szerint az érintett szakmai kollégiumok 2016. évi nyílt pályázati keretének emelését.


14/2016. (II.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Folyóirat-kiadás Kollégiuma keretének rendezését a mellékelt táblázat szerint határozza meg. A Bizottság jelen határozatát az NKA törvény és annak végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek. 14/2016. (II.17.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. március 16-án és Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2016. február 23-án egyetértett a Folyóirat-kiadás Kollégiuma keretének rendezésével a mellékletben részletezettek szerint.


15/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját.


16/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Folyóirat-kiadás Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját.


17/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját.


18/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját.


19/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját.


20/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját.


21/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját.


22/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 2 igen, 1 nem szavazat és 5 tartózkodás ellenében úgy döntött, hogy a Színház- és Táncművészet Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját nem fogadja el és pontosítás, illetve kiegészítés céljából visszaadja a kollégiumnak. A javított szakmai beszámolót a Bizottság következő ülésén újratárgyalja.


23/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Vizuális Művészetek Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját.


24/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Zenei Kollégium 2015. évi szakmai beszámolóját.


25/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium 2015. évi szakmai beszámolóját.


26/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját.


27/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA miniszteri keretének felhasználásáról szóló 2015. évi beszámolót.


28/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 77/2015. (XI.27.) számú határozatában jóváhagyott 100.000 ezer Ft címzett meghívásos keret rendezését mindösszesen 99.100 ezer Ft értékben a mellékelt táblázat szerint fogadja el. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 28/2016. (III.31.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. április 7-én jóváhagyta a 77/2015. (XI.27.) számú határozatában jóváhagyott 100.000 ezer Ft címzett meghívásos keret rendezését mindösszesen 99.100 ezer Ft értékben a mellékelt táblázat szerint.


29/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2016. évi címzett szabad keret terhére mindösszesen 65.300 ezer Ft értékben az alábbiakban részletezett címzett meghívásos keretösszegeket határozza meg a Közgyűjtemények Kollégiuma számára közgyűjteményi országos nagyrendezvények támogatása érdekében. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Pályázó neve

Pályázati cél

Javasolt címzett meghívásos keret

Informatikai és Könyvtári Szövetség

Országos Könyvtári Napok 2016 programsorozat lebonyolítására

22.300.000 Ft

Magyar Levéltárosok Egyesülete

Nyitott Levéltárak 2016 programsorozat lebonyolítására, valamint a kapcsolódó programfüzet megjelentetésére

8.000.000 Ft

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2016 országos múzeumi rendezvény lebonyolítására, valamint a kapcsolódó programfüzet megjelentetésére

14.700.000 Ft

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. vándorgyűlésének megrendezésére

5.000.000 Ft

Magyar Levéltárosok Egyesülete

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2016. évi vándorgyűlésének megrendezésére

3.300.000 Ft

Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete

Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete és az Egyházi Muzeológusok Egyesülete 2016. évi közös vándorgyűlésének és konferenciájának megrendezésére

1.000.000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum

21. Múzeumok Majálisa megrendezésére

11.000.000 Ft

Összesen:

65.300.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. április 6-án jóváhagyta közgyűjteményi országos nagyrendezvények támogatása érdekében a 2016. évi címzett szabad keret terhére mindösszesen 65.300 ezer Ft felhasználását a határozatban részletezettek szerint.


30/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium 2016. évi meghívásos keretéből 1.500.000 Ft összeget átcsoportosít a Könyvkiadás Kollégiuma 2016. évi meghívásos keretébe, Halmos Béla születésének 70. évfordulója alkalmából kiadvány (DVD melléklettel) megjelentetésének támogatására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

meghívásos keret

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium

–1.500.000 Ft

Könyvkiadás Kollégiuma

+1.500.000 Ft

Összesen

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. április 6-án jóváhagyta Halmos Béla születésének 70. évfordulója alkalmából kiadvány (DVD melléklettel) megjelentetése érdekében a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium, valamint a Könyvkiadás Kollégiuma közötti keret-átcsoportosítást a határozatban részletezettek szerint.


31/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az új kollégiumi tagok tiszteletdíjának fedezete érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának 2016. évi támogatási előirányzatát megnöveli 30 millió Ft-tal a kulturális adó előirányzata terhére. A támogatás növelés előirányzatát 2017. évtől kezdődően az ötöslottó szerencsejáték játékadó 90%-ának előirányzata terhére kell megtervezni. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. április 6-án jóváhagyta az új kollégiumi tagok tiszteletdíjának rendezését a határozatban részletezettek szerint.


32/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2016. évi címzett keretéből 4.500.000 Ft összeget átcsoportosít a Kollégium 2016. évi nyílt keretébe a 2016. évi nyílt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok támogatására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

címzett keret

nyílt keret

összesen

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

–4.500.000 Ft

+4.500.000 Ft

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. április 6-án jóváhagyta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma keretének rendezését a határozatban részletezettek szerint.


33/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Zeneművészet Kollégiuma 2016. évi címzett keretéből 100.000.000 Ft összeget átcsoportosít a Kollégium 2016. évi címzett meghívásos keretébe a Filharmónia Magyarország Kft. programjai és a Virtuózok tehetségkutató program támogatására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium

Téma megnevezése

Címzett keret

Címzett meghívásos keret

Összesen

Zeneművészet Kollégiuma

Filharmónia Magyarország Kft. programjai

–50.000.000 Ft

+50.000.000 Ft

0 Ft

Virtuózok tehetségkutató program

–50.000.000 Ft

+50.000.000 Ft

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. április 6-án jóváhagyta a Zeneművészet Kollégiuma kereteinek rendezését a határozatban részletezettek szerint.


34/2016. (III.31.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2016. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint határozza meg:

Cselovszki Zoltán

Örökségvédelem Kollégiuma

Diószegi László

Közművelődés Kollégiuma

Népművészet Kollégiuma

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma

Dubrovay László

Zeneművészet Kollégiuma

Színházművészet Kollégiuma

Kiss János

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Táncművészet Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Skardelli György

Építőművészet Kollégiuma

Szomjas György

Filmművészet Kollégiuma

Fotóművészet Kollégiuma

Tamás Menyhért

Iparművészet Kollégiuma

Képzőművészet Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Tardy Anna

Könnyűzene Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma


35/2016. (V.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színház- és Táncművészet Kollégiuma 2015. évi szakmai beszámolóját.


36/2016. (V.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium 2016. évi meghívásos keretét megemeli a támogatott pályázatok lemondásaiból 2016. január 1. és 2016. április 30. közötti időszakban befolyt 3.840.000 Ft összeggel, valamint a nyílt keretéből 2.178.000 Ft-ot átcsoportosít a Kollégium 2016. évi meghívásos keretébe meghívásos pályázati felhívások megjelentetésére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

nyílt keret

meghívásos keret

összesen

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

-2.178.000 Ft

+2.178.000 Ft

0 Ft

0 Ft

+3.840.000 Ft

+3.840.000 Ft

Összesen:

-2.178.000 Ft

+6.018.000 Ft

+3.840.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. május 9-én jóváhagyta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium kereteinek rendezését a határozatban részletezettek szerint.


37/2016. (V.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Képzőművészet Kollégiuma 2016. évi címzett keretéből 18.600.000 Ft-ot átcsoportosít a Kollégium 2016. évi egyedi, 18.600.000 Ft-ot a meghívásos, valamint 12.800.000 Ft-ot a nyílt keretébe 2016. évi pályázatok támogatására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

címzett keret

nyílt keret

egyedi keret

meghívásos keret

összesen

Képzőművészet Kollégiuma

– 50.000.000 Ft

+ 12.800.000 Ft

+18.600.000 Ft

+18.600.000 Ft

0

Balog Zoltán miniszter úr 2016. május 9-én jóváhagyta a Képzőművészet Kollégiuma keret-átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


38/2016. (V.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2016. évi címzett szabad keret terhére a Könyvkiadás Kollégiuma 2016. évi keretében 18.000,0 ezer forint címzett meghívásos keretet biztosít műfordítás támogatásra a Balassi Intézet számára. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. május 9-én jóváhagyta a Könyvkiadás Kollégiuma 2016. évi keretében 18.000,0 ezer forint címzett meghívásos keret biztosítását a határozatban részletezettek szerint.


39/2016. (V.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 28/2016. (III.31.) számú bizottsági határozatban foglalt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium eszéki és tel-avivi külképviselete által megvalósítandó programot az alábbiak szerint módosítja:

 • Eszéki képviselet: A Magyar Hét programjainak megvalósítása
 • Tel-Aviv képviselet: A Magyar Napok programjainak megvalósítása

A Bizottság úgy döntött továbbá, hogy a Könnyűzene Kollégiuma 2016. évi címzett meghívásos keretéből a Magyar Napok programjainak megvalósításához kapcsolódó 3.000,0 ezer Ft-ot átcsoportosítja a Népművészet Kollégiuma 2016. évi címzett meghívásos keretébe. A módosításokat jelen határozathoz mellékelt táblázat részletesen tartalmazza. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 39/2016. (V.02.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. május 9-én jóváhagyta a 28/2016. (III.31.) számú bizottsági határozat módosítását a határozatban részletezettek szerint.


40/2016. (V.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak felügyeleti rendszerét 2016. május 2-i hatállyal az alábbiak szerint határozza meg.

Cselovszki Zoltán

Iparművészet Kollégiuma

Örökségvédelem Kollégiuma

Diószegi László

Közművelődés Kollégiuma

Népművészet Kollégiuma

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma

Dubrovay László

Színházművészet Kollégiuma

Zeneművészet Kollégiuma

Kiss János

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Táncművészet Kollégiuma

Ramháb Mária

Könyvkiadás Kollégiuma

Közgyűjtemények Kollégiuma

Skardelli György

Építőművészet Kollégiuma

Szomjas György

Filmművészet Kollégiuma

Fotóművészet Kollégiuma

Tamás Menyhért

Képzőművészet Kollégiuma

Szépirodalom Kollégiuma

Tardy Anna

Könnyűzene Kollégiuma

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma


41/2016. (V.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA Igazgatóságának 2015. évi beszámolóját.


42/2016. (V.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2016. évi pályázati támogatási visszafizetések, lemondások, félbeszakításokból keletkezett bevételeket az Igazgatóság központosítottan kezelje, ezen a jogcímen keletkezett bevételről folyamatosan tájékoztassa a Bizottságot és az Alap elnöke vagy alelnöke készítsen a 2016. szeptemberi bizottsági ülésre egy előterjesztési javaslatot a felhalmozódott bevétel felhasználására vonatkozóan. A határozat 2016. évben érvényes.


43/2016. (V.02.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a közös jogkezelő szervezetek befizetéseiből származó bevétellel a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi nyílt pályázati kereteit az alábbiak szerint megnöveli. A Bizottság határozatát egyetértés céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium

EJI bevétel

MISZJE bevétel

ARTISJUS bevétel

Összesen

Színházművészet Kollégiuma

2.898.133

2.898.133

Táncművészet Kollégiuma

340.974

340.974

Könnyűzene Kollégiuma

4.688.156

247.491.720

252.179.876

Zeneművészet Kollégiuma

596.676

247.491.719

248.088.395

Szépirodalom Kollégiuma

3.798.186

18.572.218

22.370.404

Összesen

8.523.939

3.798.186

513.555.657

525.877.782

Balog Zoltán miniszter úr 2016. május 9-én jóváhagyta a Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi nyílt pályázati kereteinek megemelését a határozatban részletezettek szerint.


44/2016. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 77/2015. (XI.27.) számú határozatában a Minden este népmese program megvalósítására jóváhagyott 30.000,0 ezer Ft címzett meghívásos keret kollégiumokhoz való rendelését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 • Népművészet Kollégiuma: 26.100.000 Ft
 • Könyvkiadás Kollégiuma: 3.900.000 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. június 16-án jóváhagyta a Minden este népmese program címzett meghívásos keretének rendezését a határozatban részletezettek szerint.


45/2016. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság 7 igen és 2 nem szavazat mellett úgy döntött, hogy az üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések terhére a kollégiumok 2016. évi pályázati keretét a melléklet szerint javasolja Miniszter úr számára megemelni. 45/2016. (VI.14.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. június 21-én jóváhagyta az üres adat- és képhordozók jogdíjából történő befizetések kollégiumok részére történő felosztását a mellékletben részletezettek szerint.


46/2016. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2016. évi címzett keretéből 25.000.000 Ft összeget átcsoportosít a Kollégium 2016. évi nyílt keretébe a 2016. január 28-i benyújtási határidővel beérkezett, 2016. április 4-i ülésén halasztott bírálatú státuszú pályázatok támogatására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

címzett keret

nyílt keret

összesen

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

– 25.000.000 Ft

+ 25.000.000 Ft

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. június 16-án jóváhagyta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma keret-átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


47/2016. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 28/2016. (III.31.) számú bizottsági határozatban a Képzőművészet Kollégiuma keretében a Balassi Intézet „Én, Vasarely – rendezvénysorozat Victor Vasarely születésének 110. évfordulója” méltó megünneplésére biztosított 7.500 ezer Ft-os címzett meghívásos keretből átcsoportosít 3.100 ezer Ft-ot a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma címzett meghívásos keretébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

címzett meghívásos keret

Képzőművészet Kollégiuma

– 3.100.000 Ft

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

+ 3.100.000 Ft

Összesen

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. június 16-án jóváhagyta a 28/2016. (III.31.) számú bizottsági határozat módosítását a határozatban részletezettek szerint.


48/2016. (VI.14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Népművészet Kollégiuma címzett meghívásos keretét a címzett keret terhére 50.000.000 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:

Kollégium

Téma megnevezése

címzett keret

címzett meghívásos keret

összesen

Népművészet Kollégiuma

Fölszállott a páva program támogatása

– 50.000.000 Ft

+ 50.000.000 Ft

0 Ft

Összesen

0 Ft

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. június 16-án jóváhagyta a Népművészet Kollégiuma keretének rendezését a határozatban részletezettek szerint.


49/2016. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma számára a 45/2016. (VI.14.) számú határozatban jóváhagyott 150 millió Ft címzett keretösszeget a kollégium nyílt keretébe csoportosítja át nyílt pályázati felhívások megjelentetése érdekében. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 1-jén jóváhagyta a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium keretének rendezését a határozatban részletezettek szerint.


50/2016. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 2016. évi címzett keretéből 5.000.000 Ft-ot, a címzett meghívásos keretéből 20.000.000 Ft-ot átcsoportosít a Kollégium 2016. évi egyedi keretébe kiemelkedő kulturális értéket létrehozó és bemutató kulturális-művészeti fesztiválok megrendezésének támogatása érdekében. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Téma megnevezése

Címzett keret

Címzett meghívásos keret

Egyedi keret

EU-s önrész biztosítása

– 5.000.000 Ft

+ 5.000.000 Ft

Balatonakarattya Művészeti Fesztivál 2016. évi megvalósítása

– 20.000.000 Ft

+ 20.000.000 Ft

Mindösszesen:

– 5.000.000 Ft

– 20.000.000 Ft

+ 25.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 1-jén jóváhagyta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma keretrendezését a határozatban részletezettek szerint.


51/2016. (IX.01.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA támogatásból megvalósult és leadott kötetek könyvtárakba juttatására céltámogatásként rendelkezésre álló 15.000.000 Ft keretösszeggel, illetve az Ithaka-program folytatására jóváhagyott 25.000.000 Ft címzett keretből fennmaradt 9.673.532 Ft keretösszeggel megemeli a Közgyűjtemények Kollégium 2016. évi nyílt keretét a 2016. évi döntések során halasztott státuszba került pályázatok támogatásának érdekében. Továbbá döntött a 12/2016. (II.17.) határozatban jóváhagyott 3 címzett keret átcsoportosításáról: a folyóiratok lapszámainak beszerzésére és eljuttatására könyvtárak számára, a Mozaik Múzeumtúra program folytatására, és a Könyvtár-mozi program folytatására biztosított keretösszegek címzett meghívásos keretbe való átcsoportosításáról. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Téma megnevezése

Célkeret

Címzett keret

Nyílt keret

NKA támogatásból megvalósult és leadott kötetek könyvtárakba juttatása

– 15.000.000 Ft

+ 15.000.000 Ft

Ithaka-program folytatása

– 9.673.532 Ft

+ 9.673.532 Ft

Mindösszesen:

– 15.000.000 Ft

– 9.673.532 Ft

+ 24.673.532 Ft

Téma megnevezése

Címzett keret

Címzett meghívásos keret

Folyóiratok lapszámainak beszerzése és eljuttatása könyvtárak számára

– 85.000.000 Ft

+ 85.000.000 Ft

Mozaik Múzeumtúra program folytatása

– 50.000.000 Ft

+ 50.000.000 Ft

Könyvtár-mozi program folytatása

– 60.000.000 Ft

+ 60.000.000 Ft

Mindösszesen:

– 195.000.000 Ft

+ 195.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 1-jén jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma keret-átcsoportosításait, keretrendezéseit a határozatban részletezettek szerint.


52/2016. (IX.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium címzett meghívásos keretén szereplő 100 millió Ft összeget átcsoportosítja a Kollégium 2016. évi nyílt keretébe a Cseh Tamás Program 2016/2017. évi alprogramjaihoz kapcsolódó célok megvalósítására szóló nyílt pályázati felhívás megjelentetése érdekében. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Címzett meghívásos keret

Nyílt keret

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium

 • 100.000.000 Ft

+ 100.000.000 Ft

Összesen:

– 100.000.000 Ft

+ 100.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 30-án jóváhagyta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium keretrendezését a határozatban részletezettek szerint.


53/2016. (IX.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium 2016. évi meghívásos keretéből 1.500.000 Ft összeget átcsoportosít a Könyvkiadás Kollégiuma 2016. évi meghívásos keretébe, Sebő Ferenc 70. születésnapja alkalmából DVD melléklettel rendelkező kiadvány megjelentetésének támogatására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Meghívásos keret

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium

– 1.500.000 Ft

Könyvkiadás Kollégiuma

+ 1.500.000 Ft

Összesen:

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 30-án jóváhagyta Sebő Ferenc 70. születésnapja alkalmából DVD melléklettel rendelkező kiadvány megjelentetésére biztosított keret rendezését a határozatban részletezettek szerint.


54/2016. (IX.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 8/2016. (II.17.) számú bizottsági határozatában jóváhagyott 50 millió Ft címzett keretösszeget a Zeneművészet Kollégiuma 2016. évi címzett meghívásos keretébe csoportosítja át a Virtuózok tehetségkutató mozgalom programjainak megvalósítására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Címzett meghívásos keret

Zeneművészet Kollégiuma

+ 50.000.000 Ft

Összesen:

+ 50.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 30-án jóváhagyta a Virtuózok tehetségkutató mozgalom programjainak megvalósítására biztosított keret rendezését a határozatban részletezettek szerint.


55/2016. (IX.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázatot elbírálta és az alábbi döntést hozta. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Pályázó neve

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

Ft

Kollégium által javasolt támogatás

Ft

Bizottsági döntés

Ft

Fonó Budai Zeneház Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

206107/12786

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 30-án jóváhagyta az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatának támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.


56/2016. (IX.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma 2016. évi egyedi keretét – pályázati támogatás lemondásából visszafizetett összeggel – 2.999.993 Ft-tal megemeli. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Egyedi keret

Közgyűjtemények Kollégiuma

+ 2.999.993 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 30-án jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma keretrendezését a határozatban részletezettek szerint.


57/2016. (IX.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Cseh Tamás Program 2016/2017 évadában induló és kezdő előadók, zenekarok meghallgatásának teljes körű lebonyolítására és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok elvégzésére a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium 2016. évi nyílt keretéből mindösszesen 8.000.000 forintot csoportosít át az Igazgatóság költségvetésébe. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégiumi keret/ Igazgatóság költségvetése

Keretösszeg

Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium 2016. évi nyílt kerete

– 8.000.000 Ft

Igazgatóság költségvetése

+ 8.000.000 Ft

Összesen:

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 30-án jóváhagyta a Cseh Tamás Program 2016/2017 évadában induló és kezdő előadók, zenekarok meghallgatásának teljes körű lebonyolítására és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok elvégzésére biztosított keret rendezését a határozatban részletezettek szerint.


58/2016. (IX.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy módosítva 8/2016. (II.17.) számú bizottsági határozatát Solymosi Ede szobrának megvalósítása helyett id. Radetzky Jenő szobrának elkészítésére és felállítására ítél meg a Képzőművészet Kollégiuma számára 5.000.000 Ft címzett meghívásos támogatást. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Pályázati téma

Címzett meghívásos keret

Képzőművészet Kollégiuma

id. Radetzky Jenő szobrának elkészítésére és felállítására

5.000.000 Ft

Összesen:

5.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 30-án jóváhagyta a 8/2016. (II.17.) számú bizottsági határozat módosítását a határozatban részletezettek szerint.


59/2016. (IX.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy 2018. évben az ötös-lottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 9.500,0 millió Ft-ban, a kulturális adó összegét 120,0 millió Ft-ban, a szerzői jogi bevételek összegét 600,0 millió Ft-ban, valamint 2019. évben az ötös-lottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 9.500,0 millió Ft-ban, a kulturális adó összegét 120,0 millió Ft-ban, a szerzői jogi bevételeket 600,0 millió Ft-ban állapítja meg. A Bizottság továbbá úgy határozott, hogy 2018. és 2019. évben az NKA bankköltségét 8,8 millió, az NKA tranzakciós díját 38,0 millió Ft-ban, az NKA Igazgatósága működési támogatását 948,2 millió Ft-ban, valamint a pályázati támogatásra fordítható keretet pedig 9.525 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 59/2016. (IX.22.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 30-án jóváhagyta az NKA 2017., 2018. és 2019. évi költségvetési tervszámaira vonatkozó javaslatot a mellékletben részletezettek szerint.


60/2016. (IX.22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2017-2018-2019. évekre vonatkozó éven túli kötelezettségvállalások mértékét a mellékelt táblázat szerinti összegben hagyja jóvá a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma számára címzett meghívásos pályázati felhívás megjelentetése érdekében kiemelkedő kulturális értéket létrehozó és bemutató kulturális-művészeti fesztiválok megrendezésének támogatására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 60/2016. (IX.22.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. szeptember 30-án jóváhagyta az NKA 2017-2018-2019. évi bevétele terhére vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás mértékét kulturális fesztiválok támogatása érdekében a mellékletben részletezettek szerint.


61/2016. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap előző évi maradványából – a Nemzetgazdasági Minisztérium által engedélyezett – felhasználható 1.117,1 millió forintot az NKA-törvény 7. §-ban meghatározott célok 2016. évi kiadási előirányzatainak megemelésével a mellékelt táblázatban felsorolt kiemelt jelentőségű és magas színvonalú programok támogatására fordítja a táblázat szerinti kollégiumi bontásban.

A Bizottság továbbá úgy döntött, hogy az NKA előző évi költségvetési maradványának felhasználása érdekében az érintett kollégiumok egyedi és meghívásos keretének 10-10%-os mértékét megemeli a Bizottság jelen határozatában jóváhagyott programok megvalósítása érdekében a kollégiumokhoz rendelt egyedi és meghívásos keretösszegekkel. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja. 61/2016. (X.27.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 2-án jóváhagyta az NKA előző évi költségvetési maradványának felhasználását a mellékletben részletezettek szerint.


62/2016. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2017-2019. évekre vonatkozó éven túli kötelezettségvállalások mértékét a mellékelt táblázat szerinti összegben hagyja jóvá az érintett szakmai kollégiumok pályázati felhívásainak 2016. évi megjelentetése érdekében. A Bizottság jelen határozatát az NKA törvény és annak végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek. 62/2016. (X.27.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 4-én, és Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2016. november 2-án egyetértett a 2017-2019. évekre vonatkozó éven túli kötelezettségvállalások mértékének meghatározásával a mellékelt táblázat szerint.


63/2016. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság úgy döntött, hogy a Képzőművészet Kollégiuma 2016. évi címzett keretéből 13.500.000 Ft átcsoportosít a Kollégium 2016. évi nyílt keretébe 2016. évi pályázatok támogatása céljából. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Címzett keret

Nyílt keret

Képzőművészet Kollégiuma

– 13.500.000 Ft

+ 13.500.000 Ft

Összesen

– 13.500.000 Ft

+ 13.500.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 3-án jóváhagyta a Képzőművészet Kollégiuma keret-átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


64/2016. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalom Kollégiuma részére a 2016. évi nyílt kereten lévő 7.210.000 Ft nevezési díjból befolyt összeget átcsoportosítja a Kollégium 2016. évi egyedi keretébe szakmailag fontos pályázatok támogatása céljából. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Nyílt keret

Egyedi keret

Szépirodalom Kollégiuma

– 7.210.000 Ft

+ 7.210.000 Ft

Összesen:

– 7.210.000 Ft

+ 7.210.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 3-án jóváhagyta a Szépirodalom Kollégiuma keret-átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


65/2016. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Táncművészet Kollégiuma részére engedélyezi – 2016. évben meghirdetésre kerülő meghívásos pályázati felhívás megjelentetése céljából – a Kollégium 2016. évi nyílt keretéből 18.237.974 Ft átcsoportosítását a Kollégium 2016. évi meghívásos keretébe 2017. évi kiemelt táncművészeti programok, fesztiválok megvalósítására meghívásos pályázati felhívás megjelentetésére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Nyílt keret

Meghívásos keret

Táncművészet Kollégiuma

– 18.237.974 Ft

+ 18.237.974 Ft

Összesen

– 18.237.974 Ft

+ 18.237.974 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 3-án jóváhagyta a Táncművészet Kollégiuma keret-átcsoportosítását a határozatban részletezettek szerint.


66/2016. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2017. évi pályázati naptár tervezetét a mellékletben részletezettek szerint. 66/2016. (X.27.) számú határozat melléklete


67/2016. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 2017. évi NKA alelnöki keret mértékét 15.000 ezer Ft-ban határozza meg. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 3-án jóváhagyta a 2017. évi NKA alelnöki keret meghatározását a határozatban részletezettek szerint.


68/2016. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 8/2016. (II.17.) számú határozata alapján az Arany János 200 emlékév előkészítésére jóváhagyott 50 millió Ft-os címzett keretösszeget átcsoportosítja a Közgyűjtemények Kollégiuma címzett meghívásos keretébe:

 • a Petőfi Irodalmi Múzeum számára 40 millió Ft címzett meghívásos keretösszeget a 2017. évi Arany János-emlékévhez csatlakozó nagyszabású, reprezentatív, időszaki kiállítás előkészítésére, illetve
 • a nagykőrösi Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény számára 10 millió Ft címzett meghívásos keretösszeget a Gyűjtemény átmeneti Arany János kiállításának előkészítésére.

A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Rendelkezésre álló keret / Kollégium megnevezése

Meghívott szervezet

Pályázati cél

Címzett keret

Címzett meghívásos keret

Az Arany János 200 emlékév előkészítésére elkülönített címzett keretösszeg (8/2016. (II.17.) számú bizottsági határozat)

– 50.000.000 Ft

0 Ft

Közgyűjtemények Kollégiuma

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

A 2017. évi Arany János-emlékévhez csatlakozó nagyszabású, reprezentatív, időszaki kiállítás előkészítésére

0 Ft

+ 40.000.000 Ft

Közgyűjtemények Kollégiuma

Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Nagykőrös

A nagykőrösi Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény átmeneti Arany János kiállításának előkészítésére.

0 Ft

+ 10.000.000 Ft

Összesen:

– 50.000.000 Ft

+ 50.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 3-án jóváhagyta az Arany János 200 emlékév előkészítésére elkülönített címzett keret felhasználását a határozatban részletezettek szerint.


69/2016. (X.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Képzőművészet Kollégiuma nyílt keretét 4.349.000 Ft-tal, a Fotóművészet Kollégiuma nyílt keretét 2.174.000 Ft-tal, valamint az Iparművészet Kollégiuma nyílt keretét 2.174.879 Ft-tal megemeli a közös jogkezelő szervezetek befizetéseiből származó többletbevétel terhére. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 3-án jóváhagyta a közös jogkezelő szervezetek befizetéseiből származó többletbevétel felhasználását a határozatban részletezettek szerint.


70/2016. (XI.08.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2017. évi kollégiumi kereteit a mellékelt táblázat szerint határozza meg. A Bizottság továbbá egyhangúlag úgy határozott, hogy 2017. évben az ötös lottó szerencsejáték játékadó bevételének 90%-át 10.800,0 millió Ft-ban, az NKA Igazgatósága működési támogatását 948,2 millió Ft-ban, az NKA bankköltségét 8,8 millió Ft-ban, az NKA tranzakciós díját 38,0 millió Ft-ban, valamint a pályáztatásra fordítható keretet 7.835,0 millió Ft-ban határozza meg. A Bizottság jelen határozatát az NKA-törvény és annak végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek. 70/2016. (X.27.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 22-én, és Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2016. november 14-én egyetértett a Nemzeti Kulturális Alap 2017. évi kollégiumi kereteinek meghatározásával a mellékelt táblázat szerint.


71/2016. (XI.08.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2017. évi címzett kereteit a mellékelt táblázat szerint határozza meg. A Bizottság jelen határozatát az NKA-törvény és annak végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek. 71/2016. (XI.08.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 22-én, és Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2016. november 14-én egyetértett a Nemzeti Kulturális Alap 2017. évi címzett kereteinek meghatározásával a mellékelt táblázat szerint.


72/2016. (XI.08.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy online és nyomtatott folyóiratok megjelentetésének érdekében 2017. évben 600 millió Ft-os, 2018. évben 300 millió Ft-os, valamint 2019. évben 300 millió Ft-os keretösszeget biztosít a mellékelt kollégiumi bontás szerint.
A Bizottság továbbá javasolja a szakmai kollégiumoknak, hogy:

 • a 2017. évi folyóirat keretösszegek arányos részéből, továbbá a 2018., 2019. évekre biztosított keretösszegek terhére nagy hagyománnyal rendelkező vagy újabb, továbbá most induló, innovatív, jelentős tudományos, ismeretterjesztő, kulturális és művészeti értékkel bíró országos vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű lapok támogatását biztosítsák 3 évre szóló pályázati felhívások megjelentetésével;
 • a több portfólióval rendelkező folyóiratok bírálatakor vegyék figyelembe, hogy az adott folyóirat más kollégiumtól is igényelt-e támogatást vagy sem;
 • a kollégiumi döntések során az e-megjelenés (e-book, online folyóirat) előnyt élvezzen;
 • ne érje hátrányos megkülönböztetés azon pályázókat, akik a korábbi években forráshiány miatt nem az előzetesen tervezett (pályázati adatlapon megjelölt) lapszámot tudták megjelentetni;
 • ne legyen prioritás, hogy csak azon pályázó kaphat támogatást, akit az idei évben is támogatott valamelyik szakmai kollégium.

A Bizottság jelen határozatát az NKA-törvény és annak végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek. 72/2016. (XI.08.) számú határozat melléklete

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 22-én, és Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2016. november 14-én egyetértett a folyóirat támogatások 2017-2018-2019. évi kollégiumi kereteinek meghatározásával a mellékelt táblázat szerint.


73/2016. (XI.08.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Színházművészet Kollégiuma részére engedélyezi – szakmailag fontos egyedi pályázatok támogatása érdekében – a Kollégium 2016. évi nyílt keretéből 23.025.133 Ft átcsoportosítását a Kollégium 2016. évi egyedi keretébe, valamint a Közgyűjtemények Kollégiuma 2016. évi egyedi keretébe további 4.000.000 Ft keretösszeget biztosít az Intézmény- és középvezetők nemzetközi tapasztalatcseréje 2017-ben című program támogatására. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Nyílt keret

Egyedi keret

Egyenleg

Színházművészet Kollégiuma

– 27.025.133 Ft

+ 23.025.133 Ft

– 4.000.000 Ft

Közgyűjtemények Kollégiuma

+ 4.000.000 Ft

+ 4.000.000 Ft

Összesen

– 27.025.133 Ft

+ 27.025.133 Ft

0 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 11-én jóváhagyta a Színházművészet Kollégiuma és a Közgyűjtemények Kollégiuma keretrendezését a határozatban részletezettek szerint.


74/2016. (XI.08.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alap terhére az állandó szakmai kollégiumok, a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium, valamint a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma számára a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra, továbbá a meghívásos és egyedi pályázatokra – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-áig hozhatnak döntést. Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a Bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított címzett feladatok többlet-pénzkerete, valamint a folyóirat-támogatásokra biztosított pénzkeret nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma esetében a meghívásos és egyedi pályázatokra az NKA által biztosított éves keret maximum 10–10 %-a használható fel, amely azonban a 30,0 millió Ft-ot nem haladhatja meg. A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti az Alap alelnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság, illetve a Miniszter elé vinni. A határozat 2017. évben érvényes. A Bizottság jelen határozatát az NKA törvény és annak végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti egyetértés céljából továbbítja az MMA elnökének és a miniszternek.

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 22-én, és Prof. emeritus Fekete György elnök úr 2016. november 14-én egyetértett szakmai kollégiumok egyedi és meghívásos kereteinek százalékos mértékének meghatározásával a határozatban részletezettek szerint.


75/2016. (XI.08.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete által teljesített 82.143.422 Ft bevétellel a Szépirodalom Kollégiuma 2016. évi nyílt pályázati keretét 41.071.721 Ft-tal, valamint az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2016. évi nyílt pályázati keretét 41.071.721 Ft-tal megemeli. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Közös jogkezelő befizetés

Nyílt pályázati keret összesen

Szépirodalom Kollégiuma

41.071.721 Ft

41.071.721 Ft

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

41.071.721 Ft

41.071.721 Ft

Összesen:

82.143.422 Ft

82.143.422 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. november 11-én jóváhagyta Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfia Egyesülete által történt befizetés keretrendezését a határozatban részletezettek szerint.


76/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Építőművészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


77/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Filmművészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


78/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Fotóművészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


79/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Iparművészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


80/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Képzőművészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


81/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Népművészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


82/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Szépirodalom Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


83/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Színházművészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


84/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Táncművészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


85/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Zeneművészet Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


86/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


87/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könnyűzene Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


88/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Könyvkiadás Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


89/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közgyűjtemények Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


90/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Közművelődés Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


91/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


92/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az Örökségvédelem Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


93/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium által benyújtott középtávú stratégiát.


94/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


95/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által benyújtott középtávú stratégiát.


96/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai 2016. évi beszámolójának szempontrendszerét. 96/2016. (XI.30.) számú határozat melléklete


97/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Közgyűjtemények Kollégiuma 2016. évi címzett meghívásos keretéből 2.471.100 Ft-ot átcsoportosít a kollégium 2016. évi egyedi keretébe szakmailag fontos egyedi pályázatok támogatása céljából. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Címzett meghívásos keret

Egyedi keret

Közgyűjtemények Kollégiuma

– 2.471.100 Ft

+ 2.471.100 Ft

Összesen

– 2.471.100 Ft

+ 2.471.100 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. december 5-én jóváhagyta a Közgyűjtemények Kollégiuma keretrendezését a határozatban részletezettek szerint.


98/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság a Közgyűjtemények Kollégiuma által technikai halasztottá minősített pályázatokat elbírálta és az alábbi döntést hozta. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Pályázó neve

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

Kollégium által javasolt támogatás (címzett meghívásos keret)

Bizottság által javasolt támogatás

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

204107/00229

2.254.000 Ft

2.254.000 Ft

2.254.000 Ft

Informatikai és Könyvtári Szövetség

204107/00240

30.000.000 Ft

30.000.000 Ft

30.000.000 Ft

Néprajzi Múzeum

204107/00245

50.000.000 Ft

50.000.000 Ft

50.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. december 5-én az összeférhetetlenség miatt határozatképtelen Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatainak támogatására vonatkozó javaslatot a határozatban részletezettek szerint.

99/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma részére a 2016. évi nyílt keretén lévő 41.071.721 Ft keretösszeget átcsoportosítja a Kollégium 2016. évi egyedi keretébe szakmailag fontos pályázatok támogatása céljából. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Nyílt keret

Egyedi keret

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

– 41.071.721 Ft

+ 41.071.721 Ft

Összesen:

– 41.071.721 Ft

+ 41.071.721 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. december 5-én jóváhagyta az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma keretrendezését a határozatban részletezettek szerint.


100/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma részére a 2016. évi meghívásos keretén lévő 11.900.900 Ft keretösszeget átcsoportosítja a Kollégium 2016. évi egyedi keretébe szakmailag fontos pályázatok támogatása céljából. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

meghívásos keret

egyedi keret

Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma

– 11.900.900 Ft

+ 11.900.900 Ft

Összesen:

– 11.900.900 Ft

+ 11.900.900 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. december 5-én jóváhagyta a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma keretrendezését a határozatban részletezettek szerint.


101/2016. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Bizottság egyhangúlag úgy határozott, hogy a Népművészet Kollégiuma részére a 2016. évi meghívásos keretén lévő 6.000.000 Ft keretösszeget átcsoportosítja a Kollégium 2016. évi egyedi keretébe a Hagyományok Háza 2017. évi kiemelt nagyrendezvényeinek megvalósítása érdekében. A Bizottság határozatát jóváhagyás céljából Miniszter úrnak továbbítja.

Kollégium megnevezése

Meghívásos keret

Egyedi keret

Népművészet Kollégiuma

– 6.000.000 Ft

+ 6.000.000 Ft

Összesen:

– 6.000.000 Ft

+ 6.000.000 Ft

Balog Zoltán miniszter úr 2016. december 5-én jóváhagyta a Népművészet Kollégiuma keretrendezését a határozatban részletezettek szerint.


Doncsev András s.k.,
az NKA alelnöke