Zenei – 2006.


” T&Aacute KOZTAT&Oacute A ZENEI KOLL&Eacute GIUM FOLY&Oacute IRAT-P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L” https://nka.hu/12369-2/ “2006. DECEMBER 20.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A ZENEI KOLL&Eacute GIUM MEGH&Iacute V&Aacute SOS P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L “ https://nka.hu/tjkoztat-a-zenei-kollgium-meghvsos-plyzatnak-elbrlsrl/ “2006. DECEMBER 20.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A ZENEI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L &Eacute S EGYEDI D&Ouml NT&Eacute SEIR&#336 L “ https://nka.hu/tjkoztat-a-zenei-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl-s-egyedi-dntseirl/ “2006. DECEMBER 20.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A ZENEI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L &Eacute S AZ EGYEDI D&Ouml NT&Eacute SEKR&#336 L “ https://nka.hu/tjkoztat-a-zenei-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl-s-az-egyedi-dntsekrl/ “2006. DECEMBER 14.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A ZENEI KOLL&Eacute GIUM EGYEDI P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L “ https://nka.hu/tjkoztat-a-zenei-kollgium-egyedi-plyzatnak-elbrlsrl/ “2006. NOVEMBER 24.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A ZENEI KOLL&Eacute GIUM MEGH&Iacute V&Aacute SOS P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L “ https://nka.hu/tjkoztat-a-zenei-kollgium-meghvsos-plyzatnak-elbrlsrl-2/ “2006. SZEPTEMBER 4.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A ZENEI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK FELH&Iacute V&Aacute S&Aacute R&Oacute L &Eacute S AZ EGYEDI D&Ouml NT&Eacute SEKR&#336 L” https://nka.hu/tjkoztat-a-zenei-kollgium-plyzatnak-felhvsrl-s-az-egyedi-dntsekrl/ “2006. JÚLIUS 8.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A ZENEI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L” https://nka.hu/tjkoztat-a-zenei-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl/ “2006. JÚNIUS 15.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A ZENEI KOLL&Eacute GIUM MEGH&Iacute V&Aacute SOS P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L &Eacute S EGYEDI D&Ouml NT&Eacute S&Eacute R&#336 L “ https://nka.hu/tjkoztat-a-zenei-kollgium-meghvsos-plyzatnak-elbrlsrl-s-egyedi-dnteacut/ “2006. ÁPRILIS 21.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A ZENEI KOLL&Eacute GIUM MEGH&Iacute V&Aacute SOS P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L” https://nka.hu/tjkoztat-a-zenei-kollgium-meghvsos-plyzatnak-elbrlsrl-3/ “2006. FEBRUÁR 13.”