Pályázati tudnivalók


Pályázati felhívások

A Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: NKA) pályázatainak kiírása, ezen belül a pályázati célok megfogalmazása – a törvényben meghatározott célok, a Bizottság iránymutatásai és a rendelkezésre álló pénzkeret figyelembevételével – az állandó kollégiumok, továbbá az ideiglenes kollégiumok feladata.

A miniszter a rendelkezésére álló pénzkerete terhére szintén jogosult pályázatot hirdetni, amelynek bírálatára az érintett szakmai területek képviselőiből álló testületet kérhet fel, vagy a döntést előkészítő szakértői testületet vehet igénybe. A miniszteri pályázatok lebonyolítási rendjét esetenként a miniszter szabályozza.

A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az NKA portálján (www.nka.hu) legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon közzé kell tenni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 7. napon az NKA portálján.

Pályázat benyújtása

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. NKÖM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 19. § (3) bekezdése alapján támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az NKTK által rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó azonosítását biztosító – az NKA portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – előzetes regisztráció. A regisztráció NKTK általi megerősítését követően megnyílik a lehetőség a pályázatok benyújtására. A pályázati eljárás során a kapcsolattartás a regisztráció során létrehozott felhasználói fiókon keresztül történik. A regisztráció mindaddig érvényes marad, míg a regisztrált magánszemély, vagy szervezet adataiban változás nem következik be. A regisztráció során megadott adatok változása esetén a regisztrációt módosítani szükséges.

Támogatási szerződést az NKTK csak a regisztrációját már véglegesített, valamint tartalmi és formai szempontból egyaránt megfelelő, támogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek érdekében az adatlap kitöltése során alkalmazza a jelen dokumentumban foglaltakat.

A pályázati adatlap kitöltése során nagyon fontos a pályázati cél pontos megjelölése. Pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőig (benyújtási határnap éjfélig) lehet beadni.

Nevezési díj

A pályázaton való részvétel nevezési díjhoz kötött, amelynek mértékét, illetve összegét a kollégium a pályázati felhívásban rögzíti. Egyedi pályázat (pályázati felhívástól eltérő támogatási igény) esetén a nevezési díj mértéke a támogatási igény 1%-a + 27% áfa, de minimum 10.000 Ft + 27% áfa.

A befizetési kötelezettséget jelentő összeget a pályázati adatlap kitöltését, valamint letöltését követően az adatlap első oldal jobb felső részén (A befizetendő nevezési díj összege sorban) megtalálja. Kérjük, hogy a nevezési díj pontosan előírt összege kerüljön átutalásra/befizetésre a pályázat benyújtásáig.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a nevezési díj fizetési kötelezettségének a pályázat benyújtásáig nem tesz eleget, illetve kevesebbet fizet be, és azt a pályázat bírálatáig nem pótolja, valamint a befizetést nem igazolja, úgy a pályázat érvénytelen!

A nevezési díj pontos összegét pályázatonként kell átutalni/befizetni. Több pályázat együttes benyújtása esetén a nevezési díj előírt összegét pályázatonként külön-külön kérjük megfizetni.

Határontúli pályázók számára lehetőség van több pályázat együttes benyújtása esetén a nevezési díj előírt összegét egyösszegben megfizetni. Ebben az esetben kérjük, hogy a közleményben valamennyi pályázati adatlap azonosítót feltüntetni szíveskedjenek.

A nevezési díj megfizetését igazoló bizonylatot valamennyi pályázat esetén fel kell tölteni és jelezni, hogy az adott pályázathoz milyen összegű nevezési díj lett megfizetve.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a befizetést a pályázónak kell teljesítenie.

A beküldendő pályázathoz kérjük csatolni a befizetést igazoló bizonylatot, amely tartalmazza a pályázati adatlap azonosító (A… N…) számát, valamint az altéma kódszámát:

  • rózsaszín csekken történő befizetés esetén a pályázónál maradt szelvény másolatát,
  • átutalási megbízás esetén az utalási megbízás másolatát,
  • elektronikus utalás esetén a tranzakció végrehajtásáról szóló visszaigazolást kinyomtatva.

Az NKTK a pályázat döntés előtti visszavonása esetén a befizetett nevezési díjat, illetve a tévesen befizetett nevezési díj többletet visszafizeti. Belföldi és külföldi pályázó által fizetett nevezési díj összegéből az 5.000 Ft alatti többletbefizetést az NKTK-nak nem áll módjában visszautalni.

Az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő minden befizetett nevezési díjról a pályázó nevére és címére szóló számlát állít ki, amely e-mailben kerül kiküldésre “Vevőszámla” tárgy megnevezéssel PDF formátumban az alábbi email címről: nkanevezesidijszamlak@nktk.hu. Számlával kapcsolatos kéréseiket is erre az email címre tudják elküldeni.

Eljárásrend a nevezési díj befizetésekor

  • Rózsaszín csekken történő befizetés esetén:

Amennyiben a nevezési díjat ún. rózsaszín csekken fizeti meg, úgy a címzett rovatba kérjük beírni az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő számlaszámát: 10032000-01451461-00000000, továbbá az irányítószám melletti üres rovatban (a rózsaszín csekk jobb és bal oldalán is) kell feltüntetni az „adatlap azonosító” (A….N….) számát és az altéma kódszámát. Kérjük, hogy a csekken az NKTK címét ne tüntesse fel!

  • Nevezési díj banki utalással történő rendezése esetén:

A nevezési díjat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára kérjük teljesíteni.

Pénzintézetben személyesen kezdeményezett utalási megbízás esetén a befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A….N….) számot, valamint az altéma kódszámát, ill. a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 5 pozícióban az 1B402 kódot.

Elektronikus utalás esetén a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A… N…) számot, valamint az altéma kódszámát.

Nevezési díj befizetésének rendje határon túli pályázó esetén:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nevezési díjat kizárólag Ft-ban teljesíthetik.

A nevezési díj utalásához az alábbi adatok is szükségesek lehetnek:
Kedvezményezett neve: Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő
Kedvezményezett címe: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő levelezési címe: 1389 Budapest, Pf. 128.
Számlavezető neve: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Igazgatósága
Számlavezető címe: 1139 Budapest, Váci út 71.
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő IBAN kódja: HU17 1003 2000 0145 1461 0000 0000
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő számlaszáma: 10032000-01451461-00000000
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Swift/BIC kódja: HUSTHUHB
Ország kód: HU

Tudnivalók költség-jogcímekkel kapcsolatban

A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell, a pályázati felhívástól eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt. Az NKA-ból – a kulturális örökségvédelmi célból megítélt támogatás, illetve az NKA-ról szóló törvény 4. § (1) bekezdésének c) és d) pontja szerinti átadó vagy befizető által meghatározott pályázati célra rendelt támogatás felhasználása kivételével – építési beruházás, felújítás nem támogatható.

Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a pénzügyi lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A támogatás törzstőke-, illetve alaptőke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható.

Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik és a saját nyomdájában kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.

Alkotói támogatás igénylése esetén a pályázati adatlap 4. pontjában szereplő költségkalkuláció 4.1.1. pontjában a költség jogcímek oszlopban “alkotói támogatás” jogcímet kell beírni. Egyéb, az alkotáshoz szükséges költség jogcímeket, a pályázathoz csatolt részletes költségvetésben lehet megadni.

Pénzügyi lebonyolító

Pénzügyi lebonyolítót kizárólag határon túli, magyarországi számlaszámmal NEM RENDELKEZŐ pályázók vehetnek igénybe.

A pénzügyi lebonyolító feladata a támogatási összeg átutalásának technikai lebonyolítása, más szerepkört nem tölthet be.

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek (határon túli, magyarországi számlaszámmal nem rendelkező pályázó) pénzügyi lebonyolító igénybevétele nem engedélyezett.

Pénzügyi lebonyolító igénybevétele esetén az azonosítását biztosító – az NKA portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – előzetes regisztráció kötelező.

Pénzügyi lebonyolító kizárólag  magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy lehet. Egyéni vállalkozó nem!

Jogi dokumentáció

Jogi dokumentáció beküldése csak a regisztráció benyújtásakor szükséges (a regisztráció kitöltési útmutatójában foglaltak szerint), így e dokumentumokat a pályázathoz már nem kell csatolni.

Amennyiben a regisztráció adataiban nincs változás, úgy a jogi dokumentumok beküldését csak egyszer kell megtenni.

Köztartozás vizsgálat, rendezett munkaügyi kapcsolatok

Amennyiben az államháztartáson kívüli természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet Támogatottnak köztartozása van, annak összegét a Kincstár a támogatás összegéből levonja, és azt a NAV megfelelő számláján jóváírja. A köztartozás levonása után fennmaradó összeg a Támogatott részére átutalásra kerül. Jogszabály alapján a Támogatott a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit – levonás esetén is – köteles maradéktalanul teljesíteni.
A köztartozás levonásáról, illetve a NAV felé történő megfizetéséről a Kincstár tájékoztatja a Támogatottat és az NKTK-t.

Az NKTK nem köthet támogatási szerződést azzal a Támogatottal, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban meghatározott követelményeinek.

Átláthatósági nyilatkozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén – átlátható szervezetnek minősül. 2014. január 1-jétől az Áht. 54/A. §-a előírja, hogy e feltétel ellenőrzése céljából a támogató, illetve a nevében eljáró szervezet a támogatás folyósításától számított öt évig, vagy ha az későbbi – a költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig – a Támogatott nyilatkozata alapján kezeli az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat.

E jogszabályhelynek való megfelelés érdekében a támogatási szerződés mellékleteként úgynevezett átláthatósági nyilatkozatot küldünk ki a Támogatottaknak.

Kiadványok támogatása

A hazai kérelmezőknek – amennyiben a pályázati felhívás előírja – igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 304., 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázat elbírálása

A pályázatokat az illetékes kollégium a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 60 napon belül elbírálja. A kollégium döntéséről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül felhasználói fiókjukon keresztül értesítést kapnak.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az alkotói támogatásokkal kapcsolatos tájékoztató

Felhívjuk alkotói támogatásban részesülő pályázóink figyelmét, hogy 2015 második félévtől a támogatási szerződés előírja, hogy az alkotó Pénzügyi elszámolást is köteles benyújtani, miszerint a szerződés alapján nyújtott alkotói támogatást mely adóévek személyi jövedelemadó bevallásaiban szerepelteti.Ezt a nyilatkozatot a Felhasználói Fiókban az adott pályázat Elszámolás benyújtása/pénzügyi elszámolás benyújtása pont alatt találja meg, ahonnan ki kell nyomtatni, majd aláírva feltölteni.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és alkalmazását!

Az alkotói támogatások személyi jövedelemadó elszámolása és bevallása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 19. §-a alapján az alábbiak szerint kell eljárni:

A magánszemély önálló tevékenysége költségeinek fedezetére adott támogatás esetében a támogatással szemben költségeket lehet elszámolni. Jövedelemnek csak a bevétel költségekkel csökkentett része minősül.

Több naptári évet érintő támogatás esetében a támogatásnak az a része minősül adóévben megszerzett bevételnek, amely egyenlő az adóévben a támogatás felhasználásával teljesített és elszámolt kiadásokkal. Amennyiben a Támogatott a kapott támogatást részben vagy egészben nem használja fel, akkor a felhasználásra nem kerülő összeg annak az évnek az utolsó napján minősül bevételnek, amikor a – szerződésben szereplő megvalósítási határidő szerinti – felhasználásra a határidő nyitva áll.

A szakmai kollégium a beszámoló értékelésével és minősítésével igazolja az alkotói támogatás céljának megvalósulását (vagy meghiúsulását). Az értékelés eredménye alapján a szakmai kollégium és az NKTK igazolást ad ki, amely a magánszemély személyi jövedelemadó bevallásának bizonylata.

Pl.: Az alkotói támogatás összege 1.000.000 Ft, a megvalósítási határidő 2013.06.01.–2014.05.31. A 2013. évi költségbizonylatok összege 375.000 Ft.

2013. évi adóbevallás önálló tevékenységből származó jövedelmének számítása:
Bevétel oszlop 375.000 Ft
Költségek oszlop 375.000 Ft
Jövedelem oszlop 0 Ft.

A 2014. évi költségek összesen vagy 625.000 Ft, akkor a bevallásban a jövedelem 0 Ft.

Vagy pl. 516.000 Ft akkor

Bevétel oszlop 625.000 Ft
Költség oszlop 516.000 Ft
Jövedelem oszlop 109.000 Ft, amely után kell a személyi jövedelemadót megfizetni.

Példa 1.Példa 2.

További tudnivalók

A pályáztatási eljárással kapcsolatban további tudnivalók találhatók az NKA portáljának főoldalán a „Közlemények” menüpont alatt. Az NKA törvény, a végrehajtási rendelet, továbbá az NKA Ügyrendje megtalálható az NKA portálján a „Jogi háttér” menüpontban.