A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyilvántartásai


A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos nyilvántartása

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) által történő adatkezelés célja a pályázati eljárás lebonyolítása, támogatáskezelés, mint közfeladat ellátása. A pályázat benyújtásához azokat az adatokat kell megadni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a pályázó az NKTK pályázatkezelő rendszerében beazonosítható legyen, továbbá a megadott adatok segítségével a pályázóval történő kapcsolattartás, és nyertesség esetén a szerződéskötéshez, beszámoló benyújtásához és ellenőrzéséhez szükséges adatok biztosítva legyenek. A regisztráló, illetve pályázó adatait az NKTK bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján az adatkezelő költségvetési és egyéb támogatások kezelésével, a pályázatok, támogatási programok lebonyolításával összefüggő közfeladatának ellátása Az adatkezelés időtartama: az utolsó benyújtott és támogatott pályázat elszámolásának elfogadásától számított 10 évig.

A részletes adatkezelési tájékoztató megtalálható itt.