Közérdekű adatok igénylése


A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban, vagy elektronikus formában az Igazgatósághoz.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

  1. Írásban: az NKTK levelezési címére: 1388 Budapest, Pf. 82.
  2. Elektronikusan: a kozadat@nktk.gov.hu címen.

Az NKTK az adatmegismerési igénynek az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. Ha az igény jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a fenti határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül kell tájékoztatni.

Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolatot az NKTK lehetőség szerint elektronikus úton (adathordozón keresztül) bocsátja az igénylő rendelkezésére. Ha az adatigénylés teljesítése során az NKTK az Infotv. 29. § (5) bekezdése szerint költségtérítést állapít meg, erről az igénylőt tájékoztatja. Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Jogorvoslat

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest Pf.: 9, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf. 16., 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.