Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő


Az Országgyűlés az 1993. évi XXIII. törvénnyel létrehozta a Nemzeti Kulturális Alapot (továbbiakban: Alap), melynek kezelését a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főosztálya látta el 1996. szeptember 30-ig. Az Országgyűlés az 1996. évi XXIX. törvényben akként rendelkezett, hogy az Alapot a Művelődési és Közoktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága kezelje. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága ezen feladatát 2016. december 31-ig látta el. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2016. december 31-én megszűnt, jogutódja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET), amely 2023. június 29-től Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) néven (továbbiakban: Támogatáskezelő) folytatja feladatát.

A Támogatáskezelő alaptevékenységi körébe tartozik 2017. január 1-től az Alap előirányzatainak kezelése, továbbá az NKA Bizottsága, illetve szakmai kollégiumainak tevékenységével összefüggő feladatok elvégzése, a pályázati rendszer működtetése, valamint KIM költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, pályázat útján biztosított támogatásokkal kapcsolatos feladatoknak az Kulturális és Innovációs Minisztériuma által meghatározott része.

A Támogatáskezelőnek az Alap kezelésével kapcsolatos főbb feladatai:

 • tervezi az Alap éves költségvetését és elkészíti beszámolóit,
 • intézi – az ötöslottó szerencsejáték játékadója kivételével – az Alappal szemben fennálló követelések behajtását,
 • előkészíti az Alap előirányzatainak felhasználására vonatkozó döntést, javaslatot tesz a Támogatáskezelő költségvetésére,
 • végrehajtja a Bizottság és a szakmai kollégiumok döntéseit,
 • szervezi és lebonyolítja a szakmai kollégiumok pályáztatását,
 • szerződést köt a kedvezményezettekkel, gondoskodik a támogatások utalásáról, elszámoltatja a – kedvezményezetteket, a szakmai kollégiumokkal közösen ellenőrzi a cél szerinti felhasználást,
 • biztosítja az Alap működésének nyilvánosságát, közzéteszi az Alap pályázatait, a bírálatok eredményét és az egyéb közérdekű információkat,
 • gondoskodik az Alap jogszabályoknak megfelelő működéséről,
 • közreműködik az Alap testületeinek (Bizottság és a szakmai kollégiumok) tisztújításával kapcsolatos feladatokban,
 • ellátja az Alap működtetésével összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat,
 • ellátja az Alap Ügyrendjében, illetve a Támogatáskezelő SZMSZ-e szerinti egyéb feladatokat,
 • ellátja – a pénzügyi, számviteli feladatokon kívül – KIM kulturális területe fejezeti kezelésű előirányzatai terhére lebonyolítandó pályáztatással kapcsolatos feladatokat–, ennek keretében adminisztrálja a beérkező pályázatokat, a megvalósult programokat pénzügyileg elszámoltatja, szakmai beszámolóikat a KIM részére előterjeszti, a pályázatokat lezárja.

A fentiekben bemutatott tevékenységei közül a pályázók számára legnyilvánvalóbb eleme a pályáztatás lebonyolításával összefüggő feladat együttes, amelyet a Támogatáskezelő önálló szervezeti egysége, az NKA Igazgatósága lát el.  

Ez a kollégiumi pályázatok esetén felöleli az éves pályázati ütemterv elkészítésével, a pályázati felhívásokkal összefüggő feladatokat. A beérkezett pályázatok feldolgozása és döntésre történő előkészítése fontos része a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő munkájának. A kollégiumi üléseken a döntéseket természetesen a kurátorok hozzák, de az azzal kapcsolatos adminisztráció a Támogatáskezelő feladata. A döntéseket a pályázók értesítése és a döntések nyilvánosságra hozatala követi. A támogatásban részesülő pályázók szerződéseinek előkészítése a munkafolyamat következő része.

A szerződéskötés fontosabb tartalmi elemeit a szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a kollégiumi döntések határozzák meg. A szerződés aláírását követően pénzügyi feladatot jelent a támogatás utalásának lebonyolítása, amelyhez ugyancsak jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése szükséges. A szerződésmódosításból fakadó feladatok ellátása is  a Támogatáskezelő feladatai közé tartozik. Jogszabályi előírás a nyújtott támogatások felhasználását követő beszámoltatás is, amely felöleli mind a szakmai beszámoltatást, mind pedig a pénzügyi elszámoltatást. A szakmai beszámoltatás az adott szakmai kollégium, míg a pénzügyi elszámoltatás a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő kötelezettsége. A Támogatáskezelő Jogi és Ellenőrzési Igazgatóságának közreműködésével a helyszínen pénzügyi, illetve úgynevezett teljesítmény-ellenőrzésekre is sor kerül.

A Nemzeti Kulturális Alap jogszerű, az államháztartási elvárásoknak megfelelő működési feltételeit 2017. január 1-től az EMET, 2023. június 29-től az NKTK biztosítja úgy, hogy az NKA társadalmasított elosztási elve és gyakorlata is érvényesülhessen.