PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Képzőművészeti ösztöndíj támogatásra a Római Magyar Akadémia közreműködésével

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Római Iskola hagyományának fenntartása érdekében a Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíját újraalapította és a miniszteri keret terhére pályázati felhívást tesz közzé.

Téma/cél: A magyar képzőművészek számára Rómában lehetőséget biztosítani a szakmai tájékozódásra, a galériák, gyűjtemények és múzeumok megismerésére, szakmai kapcsolatok teremtésére, annak érdekében, hogy Róma és az itáliai kultúra nyújtotta inspiráció elősegítse az ösztöndíjas művészetének továbbgazdagodását.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft a miniszteri keretből.

Igényelhető támogatás:  30 napos ösztöndíj (alkotói támogatás) esetén maximum 656.000 Ft/fő,

 

60 napos ösztöndíj (alkotói támogatás) esetén maximum 833.000 Ft/fő,

 

amelyet, a pályázatkiíró a pályázók számára forintban folyósít, a támogatottakkal kötött szerződés alapján. A megítélt támogatásból szállásdíj fizetendő a Római Magyar Akadémián. A szállást az Akadémia önköltségi áron biztosítja, amelyet a támogatásban részesülő pályázó köteles igénybe venni.

Altéma kódszáma: 4902/55

Pályázók köre: Pályázhatnak hivatásos festőművészek, grafikusművészek, szobrászművészek és intermédia művészek – a korábbi ösztöndíjasok, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók, iparművészek, fotóművészek, restaurátorművészek kivételével. Pályázni csak egyedül lehet, alkotócsoportban nem. Nem pályázhat az, aki központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban/alkotói támogatásban (az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül a támogatási időszak alatt.

Jelen támogatásban évente maximum 8 fő részesülhet.

Pályázati cél megvalósításának időtartama:

A pályázható időtartam 30 vagy 60 nap. Ettől eltérő időtartam a pályázat során nem jelölhető meg.

A támogatott időtartam több részletben való eltöltésére nincs mód, ebben az esetben a pályázható időszakban igénybe nem vett támogatás érvényét veszti. A támogatottakat a Római Magyar Akadémia 2014. szeptember 15-e és 2015. augusztus 31-e között fogadja.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Nevezési díj összege/ mértéke:

A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft nevezési díjat, amely magában foglalja a 27%-os áfát is, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kiíró nem írja elő. 

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

–          alkotói támogatás.

Más jogcímre támogatás nem igényelhető.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

1.    pályázati munkaterv, mely a művészi koncepció kifejtését tartalmazza (amelyet a pályázó a pályázat elnyerésével kíván megvalósítani, max. 1 oldal, magyar és olasz nyelven),

  1. a pályázó eddigi szakmai munkásságát bemutató katalógus, portfólió, dia, fotók,

3.    idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata (nem kötelező melléklet, de értékelésnél előnyt jelenthet),

4.    a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,

  1. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről. 

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!)  egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.

A legnagyobb feltölthető állomány mérete: 10 MB

Nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító” (A……..  N………. ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 5 pozícióban a 1B402 kódot.

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen a www.nka.hu portálunkon a Pályáztatás menüpontban a Pályázat beadással kapcsolatos információk link alatt leírtakat!

Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban.

Elbírálás szempontjai:

–          pályázó szakmai alkalmassága (eddigi művészi tevékenysége),

–          munkatervének kvalitása,

–          előnyt jelent az idegennyelvtudás. 

Elszámolásra vonatkozó előírások:

Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását a felhasználói fiókon keresztül kell benyújtani, az adott pályázat „Elszámolás benyújtása” link alatt.

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1MB, szakmai beszámoló esetében 10MB.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

A pályázat program megvalósulásáról szóló maximum 3 oldal terjedelmű szöveges összefoglalót, amely tartalmazza:

·         pályázati program megvalósításáról (30 vagy 60 napos tartózkodás ütemterve, meglátogatott kulturális helyek, kialakított szakmai kapcsolatok ismertetése stb.),

továbbá:

·         a római tartózkodás után készült, római inspirációkat feldolgozó művel, vagy művekkel részt venni az Ösztöndíjasok Tárlatán,

·         igazolást a Római Magyar Akadémián eltöltött 30 vagy 60 éjszakás szállás igénybevételéről szóló beszámolót.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

–                 a Római Magyar Akadémián eltöltött 30 vagy 60 éjszakás szállás igénybevételéről kiállított számla hitelesített másolatát.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben nem tudja hitelt érdemlően (számlával) bizonyítani a Római Magyar Akadémián eltöltött 30 vagy 60 éjszakáról szóló szállás igénybevételét, abban az esetben a szállásköltség (euró) fel nem használt részét a támogatott köteles visszafizetni a támogatás átutalásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank euró-középárfolyamán a Római Magyar Akadémia által megadott napi szállásdíj figyelembe vételével.

***

TÁJÉKOZTATÁS

A következőkről tájékoztatjuk pályázóinkat: 

Pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz –, kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt az adatlap 7. pontjában kell feltölteni. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.  A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az SA.34770 (2012/N-2). számú határozatában hagyott jóvá.

***

Felhívjuk pályázóink figyelmét  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:

– a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet.

–      a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az Ávr. 77.§-a részletesen tartalmazza.

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímre használhatja fel, a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint.

A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a pályázó saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot kitölteni a portál Pályáztatás menüpontban található felhívások link megnyitásával lehet. „Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az Jogi háttér menü alatt.

***

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2014. február 17-én, éjfélig lehet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA-portál felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján és a www.balassiintezet.hu honlapon is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az RMA igazgatóságára lehet benyújtani.

A támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr 76.§-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.

                                                                                 Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere