A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi  Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem ír elő nevezési díjat.

1. Látványtervező szakos hallgatók tanulmányútjai megvalósítására

Altéma kódszáma: 1304

A pályázatra meghívást kap:

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem
 • Kaposvári Egyetem

Pályázni a 2011. január 15.–2011. június 30. között megvalósuló, a két intézmény által összehangolt tanulmányutakra lehet.
A támogatás összege kizárólag a hallgatók költségeire használható fel.
Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek nemzetközileg is jegyzett szakmai rendezvényekhez kapcsolódnak.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tanulmányút célját,
 • a részletes program leírását,
 • utazó személyek nevét,
 • az utazás időpontját,
 • a két intézmény együttműködési nyilatkozatát,
 • nyilatkozatot a 25%-os saját forrás meglétéről.

 Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • csoportos étkeztetésre (erre a jogcímre az NKA-tól  igényelt támogatás maximum 10%-a igényelhető, a megítélt támogatás max. 10%-a használható fel),
 • belépőjegyekre (színház, múzeum),
 • dokumentálásra.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés 25%-a.
Saját forrás a 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdése aa) ab) ac) pontja alapján kerülhet meghatározásra. 
Az önrészt a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltüntetni.
A pályázóknak az önrésszel (meglévő saját forrás) és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

  A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • az utazás eredményeit összefoglaló úti beszámolót.

2. Látványtervező szakos hallgatók kiállításainak megvalósítására

Altéma kódszáma: 1306

A pályázatra meghívást kap:

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem
 • Kaposvári Egyetem

Pályázni a 2011. január 15.–2011. június 30. között megvalósuló hazai és külföldi kiállításokra lehet.
Nem kérhető támogatás a 1304 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan, amennyiben a pályázó ott is benyújtott pályázati anyagot.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállító hallgató(k) nevét,
 • a kiállítás tematikáját és tervezetét (helyszín, kezdő és befejező időpont, egyéb körülmények),
 • a kiállítás látványtervét,
 • a kiállítás helyszínéül szolgáló intézmény befogadó nyilatkozatát,
 • nyilatkozatot a 25%-os saját forrás meglétéről.

 Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • szállításra,
 • installációra,
 • dokumentálásra.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés 25%-a.
Saját forrás a 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdése aa) ab) ac) pontja alapján kerülhet meghatározásra.
Az önrészt a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltüntetni.
A pályázóknak az önrésszel (meglévő saját forrás) és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

  A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • kiállítás dokumentációját (sajtóanyag, sajtóvisszhang, látogatószám, kiállításról készült fotódokumentáció vagy videódokumentáció stb.).

A két altémára tervezett keret együttes összege: 7,5 millió forint

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a
„ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2011. január 18-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Színházi Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2011. január 5.

Frissítve: