A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában:

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium egyik pályázati pontnál sem ír elő kötelező saját forrást.

1. Színházi szakemberek külföldi szakmai útjára

Pályázni a 2011. március 1.–2011. augusztus 31. között megvalósuló tanulmányutakra lehet.

a) Magyarországi és határon túli magyar színházi szakemberek külföldi szakmai útjára

Altéma kódszáma: 1303

Pályázhatnak:

 • magánszemélyek (színész, rendező, dramaturg, színházi tervező, színházi technikus, színikritikus, elméleti szakíró).

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • munkatervet,
 • az utazó szakmai életrajzát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • részvételi díjra,
 • színházjegyre,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A támogatott pályázónak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímre történő felhasználást – a pályázati program megvalósítását követően a pénzügyi elszámolásban – a pályázó, pénzügyi lebonyolító igénybevétele esetén a lebonyolító nevére szóló számlával igazolnia kell!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a tanulmányút munkanyelvének igazolt (nyelvvizsga-bizonyítvánnyal) ismerete,
 • a meghívás igazolása (meghívólevéllel),
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • az utazás eredményeit összefoglaló részletes (napra lebontott) úti beszámolót  és/vagy a tanulmányút alapján született publikációt (a publikáció helyének és időpontjának megjelölésével),
 • az utazással kapcsolatos dokumentumokat (fesztiválprogram, műsorfüzet, szórólap, fotó, hanganyag  stb.)

Igényelhető támogatás: maximum 500 ezer Ft/pályázat

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

b) Külföldi színházi szakemberek magyarországi vagy határon túli magyar lakta területeken történő fogadására

Altéma kódszáma: 1304

Pályázhatnak:

 • színházi intézmények és szervezetek.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 • a program részletes leírását,
 • a meghívott szakember szakmai életrajzát,
 • a meghívott szakember elfogadó nyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíjra (személyi bontásban),
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a pályázó beszámolóját a külföldi szakember magyarországi útjának szakmai eredményéről,
 • az utazással kapcsolatos dokumentumokat (fesztiválprogram, műsorfüzet, szórólap, fotó, hanganyag  stb.)

Igényelhető támogatás: maximum 800 ezer forint/pályázat

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak a betétlappal és az előírt összegű nevezési díj befizetésével együtt érvényes!

Erre a pályázati pontra ( 1303, 1304-es altéma)  tervezett keret mindösszesen: 8 millió forint

2. Szabadtéren bemutatandó új színházi produkciók létrehozására

Altéma kódszáma: 1331

Pályázni a 2011. június 1.–szeptember 15. között megvalósuló szabadtéri bemutató előadásokra lehet.

Operára nem adható be pályázat!

Pályázhatnak:

 • szabadtéri előadásokat létrehozó intézmények, szervezetek,
 • egyéni vállalkozó bábosok.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!

Pályázni a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet, kivéve az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó, VI. kategóriában regisztrált társulatoknak, akiknek nem kell nevezési díjat fizetniük!

Egy pályázó csak egy produkció létrehozására pályázhat!

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altéma  kódszámával ellátott betétlapot,
 • a produkció részletes leírását,
 • a rendező szándéknyilatkozatát,
 • a befogadó intézmény (bemutatóhely) szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát (kivéve a VI. kategóriában regisztrált társulatokat).

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra,
 • művészek tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • szállításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni, a költségvetést (pályázati adatlap 4. pontja) is ennek megfelelően kérjük elkészíteni.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:

 • azok a produkciók, amelyeket több helyszínen is műsorra tűznek a nyári szezonban,
 • a színházzal kevéssé ellátott területen megvalósuló elképzelések.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a bemutató előadással kapcsolatos dokumentumokat (minimum 8 db előadásfotó /amelyből minimum 2 db fotó a totál színpadképről, minimum 1 db fotó a bemutató közönségéről /, műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.).

Erre a pályázati pontra (1331-es altéma)  tervezett keret összesen: 20 millió forint

A pályázó az 1./b) és a 2. pontnál nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-át (amely 25%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 25%-os áfát tartalmaz).

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A _ _ _ _ N _ _ _ _ ) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. március 16-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton
az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Színházi Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2011. február 11..

Frissítve: