A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet szakmai díjakban részesült társulatok számára új színházi produkciók létrehozására, VAGY a díjnyertes produkciók továbbjátszására, utaztatására. 

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

Altéma kódszáma: 1317

Pályázni a 2010. szeptember 1.–2011. május 31. között bemutatásra kerülő produkciókkal, illetve a két időpont között realizálódó utazási vagy továbbjátszási tervvel lehet.

Pályázhatnak azok a társulatok, amelyek 2010-ben az alábbi színházi fesztiválokon a szakmai zsűri döntése alapján valamelyik előadásukkal díjat nyernek:

 • Alternatív Színházi Szemle (3 díjazott)
 • Bábszínházak X. Találkozója (3 díjazott)
 • Gyermekszínházi Biennálé (3 díjazott)
 • Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja (1 díjazott)
 • Pécsi Országos Színházi Találkozó (2 díjazott)
 • VIDOR Fesztivál (1 díjazott),

valamint azok a társulatok,

amelyek a Kritikusok 2010. évi szavazásán a következő kategóriákban díjat kapnak:

 • legjobb előadás
 • legjobb rendezés
 • legjobb zenés/szórakoztató előadás
 • legjobb független színházi előadás
 • legjobb gyerekelőadás

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be!
A pályázó társulat pályázatonként csak egy produkció létrehozására vagy a díjazott produkció(k) továbbjátszására, utaztatására pályázhat!

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altémához kapcsolódó betétlapot,
 • külföldi utazás esetén a meghívólevelet,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

Új produkció színrevitele esetén:

 • művészek tiszteletdíjára,
 • szerzői, fordítói honoráriumra,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre.

Továbbjátszás, utaztatás esetén:

 • tiszteletdíjra (művészek és közreműködők)
 • megbízási díjra (fordítói, tolmács),
 • szállítási díjra,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra,
 • bérleti díjra,
 • pr-költségre.

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti azt a pályázó társulatot, amelynek

 • előadását, vagy előadásait több szakmai zsűri is díjazta,
 • tagjait a pályázati körbe bevont alkalmakon egyéni díjakkal is jutalmazták.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, illetve kötelező mellékletek.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:
Új produkció színrevitele esetén:

 • a bemutatott produkció elemzését, a produkciós költségvetés bemutatását, a produkció utóéletének felvázolását, valamint a bemutató előadással kapcsolatos dokumentumokat (minimum 8 db előadásfotó, minimum 1 db fotó a bemutató közönségéről, műsorfüzet, plakát, sajtóvisszhang stb.).

 Továbbjátszás, utaztatás esetén:

 • a továbbjátszással/vendégjátékkal kapcsolatos dokumentumokat (műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.).

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 50 millió forint.

Elnyerhető támogatás maximum 5 millió forint.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-át (amely 25%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 25%-os áfát tartalmaz).
Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A _ _ _ _ N _ _ _ _ ) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

TÁJÉKOZTATÁS

1) Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,
c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.
2. Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

3) Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

4) Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a
„ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)
5) A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

6)  A pályázatok 1 eredeti példányban nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának postacímére. H–1388 Budapest, Pf. 82).

Beadási határidő:

a)
a Bábszínházak X. Találkozóján
Gyermekszínházi Biennálén
Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján
Pécsi Országos Színházi Találkozón díjazott társulatok számára:

2010. július 30.

b)
az Alternatív Színházi Szemlén
a VIDOR fesztiválon
Kritikus szavazáson díjazott társulatok számára:

2010. október 29.

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

7) Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a (36 1) 327-4444 telefonszámon kaphatnak.
8) A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
9) A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
10) A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Színházi Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2010. május 14.

Frissítve: