A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában:

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium egyik pályázati pontnál sem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

1. Alkotói támogatás új színpadi művek megírására, a kortárs drámairodalom és az élőszínház kapcsolatának erősítése céljából

Altéma kódszáma: 1302

Pályázhatnak: magánszemélyek

A pályázatok elbírálásakor, valamint a benyújtott kéziratok értékelésekor az NKA Színházi Szakmai Kollégiuma figyelembe veszi a Színházi Dramaturgok Céhének szakmai véleményét, ezért a SZDC tagjai nem pályázhatnak.

A kéziratok elkészítésének időszaka: 2010. november 1.–2011. november 1.

Az altémára tervezett keretösszeg mindösszesen: 6 millió forint

Ismert szépprózai művek és filmforgatókönyvek színpadi adaptációjára támogatás nem igényelhető!

A megpályázható összeg: 600.000 Ft
A megítélt támogatás 40%-ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott kézirat színvonala.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az író szakmai önéletrajzát,
 • az egész estés, új színpadi szöveg tervét (szinopszisát) és egy, ebbõl kidolgozott jelenetet,
 • együttműködési nyilatkozatot bármely magyarországi vagy határon túli magyar nyelvű színházzal, amely biztosítja az író és a színház közötti rendszeres kapcsolatot, amelynek keretén belül a színház az írónak szakmai támogatást nyújt.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:

 • pályakezdő drámaírók,
 • írók, akik még nem próbálták ki magukat a drámai műfajban,
 • azok, akik kísérletet tesznek a drámai formanyelv megújítására.

2.  Kis költségvetésű, a színház műfaji határait tágító és formai megújítását célzó előadások létrehozására, teatrális események és tematikus kisfesztiválok megtartására

Altéma kódszáma: 1317

Pályázhatnak:

 • az Előadó-művészeti Törvény hatálya alá tartozó, VI. kategóriában regisztrált társulatok, (Amennyiben a nyilvántartásba vett szervezet nem szerepel az Előadó-művészeti Iroda internetes oldalán, úgy a nyilvántartásba vételi és besorolást igazoló határozatot a pályázathoz csatolni kell!)
 • a projekt megvalósítására szerveződő művészeti alkotóközösségek (jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok).

A projektek elkészítésének időszaka: 2010. szeptember 20.–2011. május 31.

Az altémára tervezett keretösszeg mindösszesen: 18 millió forint

A pályázható összeg: maximum 1 millió forint

A pályázathoz csatolni kell:

 • a projekt részletes leírását (szerző neve, mű címe, leírása),
 • alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
 • rendező szándéknyilatkozatát,
 • a bemutató helyszínét, időpontját,
 • a bemutatóhely befogadó nyilatkozatát,
 • a fesztivál programtervét.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:

 • az innovatív megoldásokat kereső és bemutató alkotók és szervezetek.

 Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • művészek tiszteletdíjára,
 • szerzői, fordítói honoráriumra,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

  A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a projekt elemzését, a produkció utóéletének felvázolását (előadásszám, helyszínek, fotó-, videódokumentáció stb.),
 • a bemutatott előadással, műsorral kapcsolatos dokumentumokat (műsorfüzet, plakát, sajtóvisszhang stb.)

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni. (Az 1. pontra nem vonatkozik!)
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre. (Az 1. pontra nem vonatkozik!)
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.(Az 1. pontra nem vonatkozik!)

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. október 19-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Színházi Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 17.

Frissítve: