A SZINHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2005-2006. évadra a nemzeti kultúra szempontjából fontos színházi alkotások színrevitelének, csereprogramok megvalósításának, szakmai rendezvényeknek, produkciók továbbjátszásának és országos megismertetésének, valamint alkotómunka támogatására.

Pályázni lehet

1. A 2006. május 31-ig megvalósuló új színházi produkciók támogatására

Altéma kódszáma: 1317

Pályázhatnak
– hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
– független művészekből álló társulások.

A kollégium az elbírálásnál el nyben részesíti:
– az egyetemes, klasszikus színházi értékeket felmutató el adásokat,
– az új színházi törekvéseket,
– a gyermek- és ifjúsági el adásokat,
– magyar szerzők műveinek bemutatását – különös tekintettel az sbemutatókra,
– ha a bemutatóhoz az előadás gondolatvilágát erősítő rendezvény kapcsolódik.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:
– a produkció részletes leírását ,
– a rendez szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
– állandó játszóhellyel nem rendelkez társulatok esetében a befogadó nyilatkozatát,
az altémához kapcsolódó betétlapot,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető
– művészek tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– jelmezköltségre,
– díszletköltségre,
– kellékekre,
– szállítási díjra,
– bérleti díjra,
– PR-költségre.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.
A támogatási összeg utalása a bemutató előadás időpontjához igazodva ütemezetten történik.

2. Magyar színházi együttesek külföldi, valamint külföldi együttesek magyarországi vendégjátékára, amelyek 2006. január 31-ig valósulnak meg

Altéma kódszáma 1303

Pályázhatnak

– hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
– független művészekből álló társulások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell
– a program részletes leírását, szerzővel és címmel
– az alkotók nevét, szereposztást,
– a vendégjáték id pontját(-jait), helyét,
– a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:
– fordítási és tolmácsolási megbízási díjra és járulékaira,
– napidíjra,
– szállítási díjra, utazási költségre, biztosításra.

Felhívjuk leendő pályázóink figyelmét, hogy a 2006. február 1-től augusztus 31-ig megvalósuló vendégjátékokra az ősz folyamán új pályázatot írunk ki.

3. 2006. augusztus 31-ig megvalósuló nemzetközi és országos jelentőségű, színházszakmai szempontból fontos találkozók, rendezvények támogatására

Altéma kódszáma 1307

Pályázhatnak
– színházi tevékenységgel foglalkozó intézmények, szakmai szervezetek, vállalkozások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell
– a rendezvény részletes programtervezetét, célját és költségvetését eseményenkénti bontásban is,
– a rendezvény tervezett id tartamát , a meghívottak körét, várható számát,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:
– művészek, előadók tiszteletdíjára és annak járulékára,
– szállásköltségre,
– útiköltségre

4. A 2004/2005-ös évadban vagy korábban bemutatott, kimagasló művészi értéket képviselő produkciók helyben történő továbbjátszására 2006. május 31-ig

Altéma kódszáma 1337

Pályázhatnak
– hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok vagy azok fenntartói,
– független művészekből álló társulások.

Ennél a pontnál – a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére – a pályázónak az altémához tartozó mellékletben felsorolt szempontokat bővebben szükséges kifejtenie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell
– a továbbjátszási tervet (várható előadás- és nézőszám, esetleges bel- és külföldi meghívások),
– állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében a befogadó nyilatkozatot,
– az egy előadásra vetített részletes költségvetést,
az altémához kapcsolódó mellékletet,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető
– művészek és közreműködők tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– bérleti díjra,
– PR-költségre.

Egy pályázó csak egy produkció továbbjátszásának támogatására nyújthat be igényt.
Az igényelhető maximális támogatás: 2 millió Ft.

5.Már létrejött, kimagasló értéket képviselő színházi előadás bemutatóhelyen kívüli fogadására 2006. május 31-ig

Altéma kódszáma 1338

Pályázhatnak
– színházak, művelődési házak és egyéb, profilszerűen vagy alkalmilag befogadó helyként működő intézmények

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti,
– ha a helyi társadalmi, kulturális közegben esztétikailag hiánypótlónak minősülő produkciókat fogadnak;
– ha a helyi társadalmi, kulturális közegben a közönségkapcsolatok fejlesztését célzó produkciókat fogadnak;
– ha a gyermek- és ifjúsági korosztály számára készült igényes produkciókat fogadnak;
– ha rendszeres (legalább négy produkció/év) befogadói tevékenységet vállalnak.

A pályázathoz csatolni kell
– a meghívás motivációinak leírását;
– a tervezett előadás- és nézőszámot;
– a meghívott fél elfogadó nyilatkozatát,
– a részletes költségvetést, feltüntetve a befogadó és a meghívott által vállalt tételeket,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető
– művészek és közreműködők tiszteletdíjára,
– szállás és útiköltségére ,
– szállításra,
– eszközbérleti díjra,
– PR-költségre.

Az egy produkció helyi bemutatási költségeihez igényelhető támogatás maximum 1 millió Ft.

6. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma 1302

A kollégium 10 alkotói támogatást szándékozik kiadni legfeljebb 12 hónapos időtartamra írók számára, új színpadi művek megírására, a kortárs drámairodalom és az élő színház kapcsolatának erősítése céljából.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:
– 40. életévüket még be nem töltött, pályakezdő drámaírók,
– írók, akik még nem próbálták ki magukat a drámai műfajban,
– azok, akik kísérletet tesznek a drámai formanyelv megújítására.

A pályázathoz csatolni kell
– az író szakmai önéletrajzát,
– az egész estés, új színpadi szöveg tervét (szinopszisát) és egy ebb l kidolgozott jelenetet,
– együttműködési nyilatkozatot bármely magyarországi vagy határon túli magyar nyelv színházzal, amely biztosítja az író és a színház közötti rendszeres kapcsolatot, aminek keretén belül a színház az írónak szakmai támogatást nyújt.

A megpályázható összeg: 600 000 Ft.
A megítélt támogatás 40%-ának utalása a szerz dés aláírását követ en történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott kézirat színvonala.

A pályázat elbírálásakor az NKA Színházi Szakmai Kollégiumának kuratóriuma figyelembe veszi a Színházi Dramaturgok Céhének szakmai véleményét, ezért a SZDC tagjai nem pályázhatnak.

Az 1., 2. , 3., 4. és az 5. témakör esetében

a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át (amely 20%-os ÁFA-t tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága
10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára a pályázati adatlaphoz tartozó csekken. Az adatlapok internetes letöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért forduljon a kollégium titkárához:

Hajas Gizella
Tel.: 351-5462/153
E-mail: gizella.hajas@nka.hu

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz).Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel. A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.


A pályázatok
2005. július 1-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Színházi Szakmai Kollégium