A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a fotóművészek alkotómunkájának támogatására, a fotográfiai kultúra értékeinek megőrzését és terjesztését célzó programok segítésére, különös tekintettel

 • a fotográfiai értékek hazai és külföldi közzétételére,
 • a jelentős életművek megőrzésére, hazai és külföldi közzétételére,
 • a fotográfia kísérletező és új irányzatainak bemutatására,
 • fiatal fotóművészek támogatására, szakmai továbbképzésük segítésére,
 • a fotóművészeti értékek digitalizálásának és digitális közzétételére,
 • a határon túli magyar fotókultúra támogatására,
 • a fotóművészet társadalomtörténeti kutatására.

Pályázni a 2005. január 1 – 2006. június 30. között megvalósuló projektekre lehet az alábbi témakörökben:

1. Alkotói és kutatói támogatásra, új alkotások megvalósítására

Altéma kódszáma: 1802

A kollégium – korlátozott számban – maximum 1 éves időtartamra alkotói támogatást biztosít havi 80.000.- Ft összegben új alkotások megvalósítására. A kérelemhez csatolni kell hagyományos vagy digitális formában az alkotó portfolióját, illetve a kutató szakmai életrajzát, továbbá a megvalósítandó szakmai program leírását. Kutatói támogatás esetében előnyt élveznek azon pályázók, akik a mai magyar fotókultúra egy-egy területének áttekintő vizsgálatára vállalkoznak.

A támogatásban részesült pályázónak, az alkotómunka befejeztével, az elkészült alkotásokat, illetve a kutatómunka eredményét, továbbá a részletes szakmai beszámolót, a szerződésben megjelölt elszámolási határidőig kell  elkészítenie és hagyományos vagy digitális formában benyújtania.

A pályázat lebonyolítója a Magyar Fotóművészek Szövetsége.

2. Egyéni és csoportos kiállítás megvalósítására, valamint a kiállítás katalógusának, dokumentációjának elkészítésére

Altéma kódszáma: 1806

Az altéma elbírálásakor előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek

 • a magyar fotóművészet értékeit jelentős hazai és külföldi kiállítóhelyen mutatják be;
 • a dokumentációt a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is közzéteszik;
 • vállalják a dokumentáció digitális közrebocsátását (honlap, digitális adathordozó);
 • több éves kiállítási programokhoz részletes munkaterv alapján kérnek az adott évre résztámogatást.

Pályázhat alkotóművész, kurátor, a kiállítást rendező intézmény. Egyéni és csoportos kiállítás megvalósítása, a katalógus, dokumentáció (meghívó, plakát, leporelló, honlap, digitális adathordozó, egyéb ismertető anyag) elkészítésének támogatására benyújtott pályázatban a pályázati cél leírásakor szerepeljen a kiállítás megrendezésének, illetőleg a katalógus megjelenésének pontos időpontja, külföldi kiállítás esetén a kiállítóhely honlapjának címe. A pályázathoz kérjük csatolni a kiállítóhely (hazai, külföldi) befogadó nyilatkozatát.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

kiállítás esetében

 •   hagyományos és digitális képkidolgozásra, a képek előkészítésére és kivitelezésére,
 •   paszpartura,
 •   keretezésre,
 •   kasírozásra,
 •   installációra,
 •   a művek biztosítására,
 •   szállítási költségére,

katalógus, kiállítási dokumentáció közzététele esetében

 • szakmai előkészítés (előszóírás, tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) tiszteletdíjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • nyomdai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra),
 • levilágításra, nyomdaköltségre,
 • digitális adathordozón való megjelentetés esetében az adathordozó anyagköltségére, a gyártásra, a borító előállítására.

3. A fotográfia szakmai rendezvényei – konferenciák, szimpozionok, szakmai továbbképzések, workshopok – támogatására

Altéma kódszáma: 1808

Pályázatot nyújthat be alkotóművész, alkotócsoport, a kiállítás szervezője (kurátor), az eseményt rendező intézmény.

A pályázat tartalmazza a program/rendezvény részletes költségvetését, pontos időtartamát és helyszínét, valamint a művészek és előadók megnevezését.

 Előnyben részesülnek azon pályázatok, amelyek

 • szakmaközi együttműködés révén elősegítik a professzionális fotográfus szakma társadalmi presztízsének növelését,
 • olyan szakmai eseményekhez kérnek támogatást, amelyek szélesebb körű társadalmi visszhangra számíthatnak;
 • a szakmai továbbképzést akkreditált oktatási intézménnyel közösen szervezik;
 • a hazai szakmai rendezvény anyagát a rendezvényt követően nyomdai vagy digitális módon, s a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is közzéteszik (és erre más altémában pályázatot nyújtanak be);
 • a magyar művészet értékeit a fotóművészet szempontjából jelentős külföldi szakmai rendezvényeken mutatják be.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • szakmai anyagköltségre,
 • eszközbérletre, külső helyszín esetén terembérletre,
 • tiszteletdíjra, annak járulékaira,
 • szállásra, utazási költségre,
 • külföldi konferencia részvételi díjára.

4. Szakkönyvtárak könyvvásárlásának (fotóalbumok, fotóelmélet, fotótörténeti és gyakorlati kézikönyvek) támogatására

Altéma kódszáma: 1810

A pályázaton kizárólag a fotográfia közzétételével, kutatásával, gyűjtésével és oktatásával foglalkozó intézmények pályázhatnak szakkönyvtáruk bővítésére. A pályázathoz csatolni kell a beszerezni kívánt magyar és idegen nyelvű könyvek listáját, a szerző nevének, a mű címének és az árának megjelölésével, valamint tartalmuk rövid ismertetésével, a műveket fontossági sorrendben felsorolva.

Ennél az altémánál a pályázónak az alábbi, mellékletben is csatolt szempontokról rövid szöveges nyilatkozatot kell tennie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

Tájékoztatásul: a döntés-előkészítő  munka során 1-10 pont között  kerülnek minősítésre a pályázatban megjelenített, mellékleten röviden kifejtett szempontok:

 • a beszerezni tervezett könyvek szakirodalmi jelentősége;
 • a Magyarországon még kevéssé elérhető külföldi alapművek beszerzése;
 • a meglévő könyvállomány jellege, a fotográfiai szakirodalom megléte és a bővítés szakmai indokoltsága;
 • a beszerzendő könyvek közül milyen arányt képviselnek az NKA által korábban támogatott kiadványok.

5. Fotóalbumok megjelentetésének, illetve fotóművészeti honlapok létrehozásának és fejlesztésének támogatására

Altéma kódszáma: 1812

Pályázatot nyújthat be fotóalbum esetén az alkotóművész, vagy a könyv írója, kiadója (az egymással kötött szerződést mellékelve), honlap esetén az alkotóművész vagy alkotócsoport. A pályázathoz fotóalbum esetén az album címét, tartalomjegyzékét, tervét, a képválogatást (lehetőleg digitális formában) és nyomdai árajánlatot, illetve a honlap esetén annak koncepcióját, képi és szöveges elemeit, tervvázlatát és az előállítás árajánlatát kérjük csatolni.

Az altéma elbírálásakor előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek

 • jelentős életműveket vagy alkotóművészeti törekvéseket áttekintő módon, jól dokumentálva kívánnak bemutatni;
 • a dokumentációt a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is közzéteszik;
 • több évre tervezett könyv-előállítási, illetve honlap-fejlesztési programokhoz részletes munkaterv alapján kérnek az adott évre résztámogatást;
 • hagyományos fotóalbumok esetében a könyv egy részletének (minimum 12 oldal) makettjét is bemutatják.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

fotóalbum esetében

 • szakmai előkészítés (előszóírás, tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) tiszteletdíjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • nyomdai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra),
 • levilágításra, nyomdaköltségre.

honlap létrehozása esetén

 • szakmai előkészítésre (tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás)
 • technikai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, képfeldolgozás, korrektúra).

6. A fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1821

Pályázatot nyújthat be a szerző, a kiadó (az egymással kötött szerződést mellékelve). A pályázathoz mellékelni kell a kiadásra szánt mű kéziratát és illusztrációs anyagát hagyományos vagy digitális formában.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • szerzői, szerkesztői, lektorálási honoráriumra és járulékaira, illetőleg számlás kifizetésére,
 • szerzői jogdíjra,
 • technikai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra),
 • levilágításra, nyomdaköltségre,
 • digitális adathordozón való megjelentetés esetében az adathordozó anyagköltségére, gyártásra, a borító előállítására.

A pályázatok
2005. április 25-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388. Budapest, Pf. 82.) A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.      

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetõk  a döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl-csütörtökig 9-tõl 15 óráig; pénteken 9-tõl 12óráig.

Fotóművészeti Szakmai Kollégium