A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar fotóművészet eseményeinek és programjainak támogatására, értékeinek és eredményeinek nyilvánosságra hozatalának elősegítésére, különös tekintettel

 • az EU-csatlakozással kapcsolatosan: nemzetközi jelentőségű kiállítások, egyéb rendezvények megvalósulására,
 • a fotóművészet tudományos értékű, kutatási, elemzési pályamunkáira,
 • a nemzeti hagyományok és kulturális értékek megőrzésére,
 • a fotográfia kísérletező és új irányzatainak bemutatására, 
 • fiatal fotóművészek és a határon túli magyar fotókultúra támogatására,
 • kisközösségi programok és közösségfejlesztő művészet támogatására.

Pályázni a 2004. január 1- 2005. június 30. között megvalósuló projektekre lehet az alábbi témakörökben:

 1. Alkotói támogatásra, új alkotások megvalósítására

A kollégium maximum 1 éves időtartamra – korlátozott számban – alkotói támogatást biztosít havi 80.000.- Ft összegben új alkotások  megvalósítására. A kérelemhez csatolni kell a megvalósítandó szakmai program leírását. Az alkotói munka befejeztével a pályázónak a munka eredményét – az elkészült alkotást, vagy az alkotással készült dokumentumot – be kell nyújtania és részletes beszámolót kell készítenie.

A pályázat lebonyolítója a Magyar Fotóművészek Szövetsége.

Altéma kódszáma: 1802

 1. Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, katalógusa és dokumentációja elkészítésére

Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítása, katalógusa és dokumentációja (meghívó, plakát, leporelló, egyéb ismertető anyag) elkészítésének támogatására benyújtott pályázatban a pályázati cél leírásában szerepeljen a kiállítás megrendezésének, illetőleg a katalógus megjelenésének időpontja. A befogadó nyilatkozatot kérjük csatolni. Támogatás

 • hagyományos és  elektronikus úton történő képfeldolgozásra, a képek nyomdai előkészítésére és kivitelezésére,
 • paszpartura,
 • keretezésre,
 • installációra
 •  valamint a katalógus és dokumentációja nyomdai előkészítésére és nyomdaköltségére kérhető:
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Támogatás igényelhető még kiállítás esetén a művek biztosítási, valamint szállítási költségére.

Altéma kódszáma: 1806

 1. A fotográfia szakmai rendezvényei, konferenciák, szimpóziumok támogatására

A következő pályázói körben: magánszemély esetén a művész, jogi személy esetében a rendezvényt bonyolító intézmény (művészeti testület, egyesület stb.) pályázhat.

Támogatás:

 • szakmai anyagköltségre,
 • terem-, eszközbérletre,
 • tiszteletdíjra, annak járulékaira
 • valamint szállás, utazási költségre kérhető.  

Altéma kódszáma: 1808

 1. Szakkönyvtárak fotóalbumok, fotóelmélet, fotótörténeti és gyakorlati kézikönyvek megvásárlására

 A pályázathoz csatolni kell a beszerezni kívánt magyar és idegen nyelvű könyvek listáját, a szerző nevének, a mű címének és az árának megjelölésével, valamint tartalmuk rövid ismertetésével.

Altéma kódszáma: 1810

 1. Fotóalbumok megjelentetésének támogatására

Pályázatot nyújthat be a szerző, a kiadó, az egymással kötött szerződést mellékelve. A pályázathoz az album címét, tartalomjegyzékét, nyomdai árajánlatot kérünk becsatolni.

A támogatás

– hagyományos és elektronikus úton történő képfeldolgozásra, a képek nyomdai előkészítésére és kivitelezésére kérhető, továbbá

A  hagyományos kiadvány tekintetében

nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre

 • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
 • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra

nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).
Altéma kódszáma: 1812
 1. Alkotó műhelyek, táborok szakmai programjainak támogatására

A programot szervező és lebonyolító intézmény pályázhat. Támogatás kérhető:

 • szakmai anyagköltségre (hagyományos és elektronikus úton történő képfeldolgozás, a képek nyomdai előkészítése, kivitelezése),
 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • valamint szállás-, útiköltségre kérhető.   

Altéma kódszáma: 1816

 1. A fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok megjelentetésére

Pályázatot nyújthat be a szerző, a kiadó, az egymással kötött szerződést mellékelve.

A kollégium a nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás) jogcímet támogatja

Altéma kódszáma: 1821

 1. A fotókultúra szempontjából fontos tudományos és ismeretterjesztő feldolgozásokra és fordítások kiadásának előkészítésére

Támogatás

– tiszteletdíjra és annak járulékaira   kérhető.

 A szakmai beszámoló részét képezi az adott tudományos munka kézirata.

Altéma kódszáma: 1831


A pályázatok
2004. február 23-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Fotóművészeti Szakmai Kollégium