A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján, az e törvényben meghatározott közvetlen és közvetett támogatásban csak a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett személyek és szervezetek részesülhetnek, amennyiben megfelelnek e törvény rendelkezéseinek. A törvény hatálya a magyar, illetve a magyar részvétellel készülő filmalkotások előállítására, terjesztésére és archiválására, valamint a magyarországi filmterjesztésre terjed ki. Döntés előtt a Kollégium ellenőrzi a regisztrációt a Filmirodától kapott hiteles lista alapján.

Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban /14. § (3)/:

 • akit a Nemzeti Filmiroda nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,
 • akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,
 • aki a vonatkozó jogszabályok szerinti köteles példány szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,
 • aki a támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,
 • az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselői, vagy tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással, a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,
 • az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény benyújtását megelőző három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,
 • aki ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

A nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának, azon szervezetek, illetve intézmények esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve közgyűjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgókép szakmai tárgyú közgyűjteményeket.

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2004. II. félévben az alábbi témákra:

1. Regisztrált vidéki mozik új szabvány szerinti hangleolvasás rendszerének modernizálására, cseréjére

Altéma kódszáma:1005

Miután a világszabvány változása miatt 2005. január 1-jétől a magyar mozi park alkalmatlanná válik a kópiák vetítésére, csak a szakma minden szereplőjének összefogásával lehet a problémát hat hónap alatt – részben – megoldani. Ennek érdekében az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiuma saját keretéből pályázatot hirdet a meglévő hanglámpák vöröslézer diódás hanglámpára történő cseréjére

A pályázat feltétele:

 • a fenntartó nyilatkozata a mozi jelenlegi és 2006. 12. 31-ig történő folyamatos működéséről,
 • a pályázónak a program megvalósításához 50% önrészt kell vállalnia, amelyről a támogatás összegével együttesen kell elszámolnia.

Pályázni kizárólag:

 • vöröslézer diódás hanglámpa vásárlására és beszerelésére lehet.

A pályázó a teljes munkavégzésről köteles elszámolni.

A tervezett felosztható összeg: 20 millió Ft.

2. Filmes rendezvényekre

Altéma kódszáma:1007

Támogatásban részesülhetnek a 2004.09. 01. – 2005. 02. 28. között a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló országos, határon túli magyar és regionális jellegű filmes rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői.

Pályázni lehet:

 • tiszteletdíjra, és annak járulékaira,
 • terembérletre,
 • technikai eszközbérlésre,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • szállítási költségre,
 • nyomdaköltségre,
 • reklám és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell a szervezők által korábban (2003. évben illetve 2004. I. félévben) megtartott, az NKA által támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a látogatottságra és a sajtóvisszhangra.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.

3. Filmek forgalmazási feltételeinek támogatására Magyarországgal szomszédos országokban

Altéma kódszáma:1031

Pályázhatnak a Magyarországgal szomszédos országok filmforgalmazói közönségfogadtatásra számot tartó magyar filmek forgalmazási feltételeinek megteremtéséért.

Pályázati feltétel a megpályázott film kópiánkénti 40 előadáson történő bemutatása.

Pályázni lehet:

 • kópiagyártásra (laborköltség),
 • meglévő kópia vásárlására,
 • jogdíj megváltásra,
 • reklámra,
 • feliratozásra.

A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülő film részletes forgalmazási és propagandatervét. A pályázó a megítélt összeg 50%-át a szerződésben megjelölt időpontban, 50%-át utólag, az előadások megtartásának igazolása után veheti igénybe.

4. Vidéki art – mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére

Altéma kódszáma: 1033

Tájékoztató kiadványokra, helyi reklámra pályázhatnak a regisztrált vidéki art – mozik a mozgóképkultúra megismertetésére, fejlesztésére, környezetük sajátosságait figyelembe véve

Pályázni lehet:

 • nyomdaköltségre,
 • reklámköltségre.

5. Magyar filmek külföldre juttatási feltételeinek javítására

A magyar filmek külföldön történő megismertetéséhez szükséges idegen nyelvre feliratozott digitális, vagy mágneses hordozók elkészítésére, pályázhatnak filmprodukciós vállalkozások, filmforgalmazók.

A támogatás 35 mm-es idegen nyelvi kópia készítésére nem fordítható.

Pályázni lehet:

 • elektronikus átírásra,
 • fordításra,
 • feliratozásra

A pályázatnak tartalmazni kell:

 • a film címét, készítőjét, rendezőjét,
 • mely idegen nyelvre kívánják feliratozni,
 • eddig milyen idegen nyelvű verzió készült el.

6. A legjobbnak ítélt játékfilmtervek gyártás-előkészítésére és gyártására

Altéma kódszáma:1061

A támogatásra azoknak a filmeknek előállítói pályázhatnak, amelyek az NKA szakmai kollégiumának 2004. I. félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatásban részesültek, és 2004.szeptember 1-jéig a forgatókönyvet bírálatra leadták

A pályázathoz benyújtandó:

 • 5 pld. forgatókönyv (minden példányon feltüntetve a film előállítójának neve),
 • a rendező szakmai életrajza,
 • a tervezett film részletes költségvetése, előkészítési költségvetése, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összege,
 • finanszírozási terv,
 • gyártási ütemterv (időpontokkal).

A kollégium a színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterveknek ítéli oda a támogatást, a film előkészítésére és a gyártás beindítására abban az esetben, ha a film elkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhívásban meghatározott, – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

A megpályázható gyártási támogatás maximális összege filmenként 30 millió Ft

7. Meghívásos pályázat a Színház – és Filmművészeti Egyetem támogatására

A kollégium meghívja a Színház- és Filmművészeti Egyetemet a Film- és Televízió Tanszékén készülő vizsgafilmek támogatására

A pályázathoz csatolni kell:

 • a vizsgafilmek forgatókönyvét, illetve dokumentációját,
 • a Film és Televízió Tanszék vezetőjének, vagy helyettesének írásos javaslatát.

Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamunkák egy kópiáját VHS-kazettán.

A megpályázható támogatás összesen: 9 millió Ft

8. Meghívásos pályázat a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzős animáció és videó szakos hallgatói diplomafilmjeinek támogatására

Altéma kódszáma:1062

A kollégium meghívja a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke végzős animáció-és videó szakos hallgatóit diplomafilmjük elkészítésének támogatására.

Az Animációs szakos hallgatók pályázhatnak:

 • anyagköltségre,
 • számítógép bérleti díjra,
 • operatőri tiszteletdíjra és annak járulékaira.

A videó szakos hallgatók pályázhatnak:

 • forgatási munkákra,
 • kamerabérlésre,
 • utómunkára.

A pályázat elbírálásához be kell nyújtani:

 • a diplomafilm forgatókönyvét,
 • a konzulens tanár véleményét.

A pályázat pénzügyi lebonyolítójaként az Animációs Diplomafilm Megvalósításáért Alapítvány kérhető fel.

A tervezett felosztható összeg: 5 millió Ft.

9. A legjobbnak ítélt dokumentumfilmtervek gyártására

Altéma kódszáma:1072

A támogatásra azoknak a filmeknek előállítói pályázhatnak, amelyek az NKA szakmai kollégiumának 2004. I. félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatásban részesültek, és 2004.szeptember 1-jéig a forgatókönyveket (a dokumentumfilm tervezett szerkezetét és a megvalósítás menetének részletes leírását) bírálatra leadták.

A pályázathoz benyújtandó:

 • 5 pld. forgatókönyv (minden példányon feltüntetve a film előállítójának neve),
 • a tervezett teljes film részletes költségvetése, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összege,
 • finanszírozási terv,
 • gyártási ütemterv (időpontokkal).

A kollégium a színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterveknek ítéli oda a támogatást, a film gyártására, abban az esetben, ha film elkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik dokumentálni tudják a film előkészítésének előre haladtát (interjúk, helyszíni szemle, fotók, max.10 perces terjedelmű DEMO).

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhívásban meghatározott, – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

A megpályázható gyártási támogatás maximális összege filmenként 5 millió Ft

10. Animációs filmek készítésének gyártási támogatására

A támogatásra azoknak a filmeknek az előállítói pályázhatnak, amelyek az NKA Mozgókép kollégiumának 2003. II. félévi forgatókönyvírói pályázatán alkotói támogatásban részesültek, és 2004.szeptember 1-jéig a forgatókönyvet bírálatra leadták

A pályázathoz benyújtandó:

 • 5 pld. képes forgatókönyv (story board) és figuratervek, (minden példányon feltüntetve a film előállítójának neve),
 • a tervezett film részletes költségvetése, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás,
 • finanszírozási terv,
 • gyártási terv (időpontokkal)
 • a film előállítójának szerződése, vagy előszerződése a film rendezőjével és a forgatókönyvírójával.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a felhívásban meghatározott, – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

A megpályázható gyártási támogatás maximális összege filmenként 10 millió Ft


A pályázatok
2004. szeptember 27-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388. Budapest, Pf. 82.) A határon túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Mozgókép Szakmai Kollégium