A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Általános tudnivalók

A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet műemléki és régészeti célok megvalósításának támogatására.  

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:  

1.) Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.  

Altéma kódszáma: 2732  

Pályázni lehet a 2006. május 1. és 2007. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.  

Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.  

Támogatás igényelhető építőipari és restaurálási költségekre, műszaki ellenőr díjazására, tervezői művezetésre.  

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg legalább   30 %-ának megfelelő saját erővel.  

Az igényelhető támogatás maximális összege 16 millió Ft.  

A finanszírozásra utólag (maximum 2 részletben) a megítélt támogatási összeg és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló beküldését, valamint a szakértői vélemény becsatolását követően kerül sor.

Az elbírálás során előnyben részesülnek a rendeltetés nélküli, holt műemlékek munkái.  

A pályázat a műemlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó betétlappal együtt érvényes!  

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet.  

A pályázathoz csatolni kell:  

         a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, a jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A /4-es oldalon)

         30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot

         ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos hozzájárulását

         az építési/restaurálási engedélyt

         az építési/restaurálási engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozatot (ha a jogerőre emelkedésről szóló határozat a pályázat benyújtásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére, akkor azt legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell)

         építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt (nagyobb terjedelem esetén a műleírást és a jellemző tervlapokat)

         munkanemenkénti tételes költségvetést

         a legalább 30 % önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot

           a helyreállított műemlék utógondozására készített kezelési tervet, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozatát

         a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.  

2.) Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására  

Altéma kódszáma: 2731  

Pályázni lehet a 2006. május 1. és 2007. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.  

Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.  

Támogatás igényelhető a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, illetve régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására.  

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 millió Ft.  

A megítélt támogatás 50 %- a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra (kivéve, ha a program csak a következő évben valósul meg), 50 %-a a pályázati cél megvalósítását követően, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően kerül kifizetésre.  

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg legalább 30 %-ának megfelelő saját erővel.  

A pályázat a régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására vonatkozó betétlappal együtt   érvényes  

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!  

A pályázathoz csatolni kell:  

         a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A /4-es oldalon)   

         30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot

         ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos vagy vagyonkezelő írásos hozzájárulását

         helyszínrajzot, a tervezett munkálatok helyszínének, feltárás esetén a már feltárt terület megjelölésével

         a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyét (feltárási engedélyt, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedélyt)

         a feltárási engedély, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozatot (ha a jogerőre emelkedésről szóló határozat a pályázat benyújtásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére, akkor azt legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell)

         állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt

         munkanemenkénti tételes költségvetést

         a legalább 30 % önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot

         a feltárt és/vagy helyreállított régészeti lelőhely utógondozására készített kezelési tervet, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozatát

         a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.  

3.)   A műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek megjelentetésére hagyományos formában, vagy elektronikus illetve digitális adathordozón  

Altéma kódszáma: 2712  

Pályázni lehet a 2006. április 1. és 2007. március 31. közötti időszakban megjelenésre tervezett művekkel.  

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.  

Nem nyújtható be pályázat érvényes működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények kiadványaira, amelyek továbbra is a Múzeumi Szakmai Kollégium hatáskörébe tartoznak.  

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat kiemelten értékeli:  

                 a pályázó bizonyítottan rendelkezik saját erővel

                 a kiadvány új, jelentős eredményeket, módszereket, fontos példákat mutat be

                 a kiadványt a szakemberek szélesebb körének és/vagy a tájékozott érdeklődőknek

                  szánják .  

A pályázathoz csatolni kell :        az elkészült kéziratot

        három nyomda árajánlatát

       digitális kiadványok esetén legalább két gyártási árajánlatot

        nyilatkozatot a saját erő meglétéről.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:  

    Hagyományos megjelentetés esetén:  

         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

         szerzői jogdíj

         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

         szerkesztői honorárium és járulékai (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő), vagy számlás kifizetése

         nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

·         szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)

·         grafikai munkák

·         kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

·         képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

·         korrektúra

         nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)    

    Digitális megjelentetés esetén:  

         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

         szerzői jogdíj

         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

         szerkesztői honorárium és járulékai (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő), vagy számlás kifizetése

         előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

·         szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)

·         képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

·         korrektúra

         gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége /floppy, CD/WEB lap összeállítása, tárhely biztosítása)

         borító előállítási és csomagolási költsége (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).  

4.) Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására  

Altéma kódszáma: 2708  

Pályázni lehet a 2006. április 1. és 2007. március 31. között megvalósuló rendezvényekre.  

Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet nyújthat be.  

A kollégium előnyben részesíti a saját erővel rendelkező pályázókat.  

Pályázni a tervezett rendezvény pontos időpontjának, helyének megnevezésével lehet, a pályázathoz csatolni kell a befogadó szerv nyilatkozatát.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:  

         szállás

         utazási költség

         terembér vagy kiállítási helyszín bérleti díja

         szállítás

         installáció

         tiszteletdíj és járulékai (előadói, tolmács, fordítói)

         audiovizuális eszközök bérlése

         dokumentálás költsége  

5.) Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására  

Altéma kódszáma: 2704  

Pályázni lehet a 2006. április 1. és 2007. március 31. között megvalósuló rendezvényeken való részvételre.  

Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.  

A kollégium előnyben részesíti az előadással vagy prezentációval rendelkező pályázókat.  

Pályázni a rendezvény időpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, külföldi rendezvényeken való részvétel esetén a pályázathoz csatolni kell a hivatalos meghívólevelet, vagy a kitöltött és elküldött jelentkezési lap másolatát.  

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:  

         részvételi díj

         utazási költség

         szállásköltség  

*

 

A 1. és 2. témakör esetében

a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1 %-át + 20% áfát tartozik befizetni

a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága

10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára

a pályázati adatlaphoz tartozó csekken.

Az adatlapok internetes letöltése esetén

a pályázati adatlap sorszámáért forduljon a kollégium titkárához:

Nagy Józsefné

Tel .: 327-43-08

E-mail: erika .nagy @nka.hu

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb

5000 Ft + 20% áfa összegnél, azaz 6000 forintnál.  

Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről

a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.  

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.

 

*

 

A 1. és 2. témakör esetében:

a Pályázati tájékoztató 12. pontja a következőképpen módosul:

A támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (a 13. pontban foglalt kivétellel), alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél javára nem ruházható át.

 

*

 

A 1. és 2. témakör esetében:

a beruházás/felújítás támogatására igényelt összeget

a Pályázati adatlapon a költségvetés részletezése során

a Nagyértékű (50.000 Ft feletti) tárgyi eszközök beszerzése

alatt kérjük feltüntetni!

A pályázatok  

2006. február 28-ig beérkezően  

nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(1388 Budapest, Postafiók 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.  

Kérjük figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium