A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium 2004-ben az alábbi múzeumi szakmai feladatok támogatására hirdet pályázatot érvényes működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények részére:

1. Kiemelkedő jelentőségű, 2005. június 30-ig megnyíló kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó kiadványok megvalósítására.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítás megnyitásának és zárásának időpontját,
 • kiállítási tématervet vagy forgatókönyv-vázlatot.

Támogatás kérhető:

 • installációra,
 • szállítási költségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, képbevitelre, (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás).

Altéma kódszáma: 2306

2. Gyűjteménygyarapításra, elsősorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentésére

A régészeti feltárások költségeit a kollégium nem támogatja.

Altéma kódszáma: 2309

3. Állományvédelemre (állagvédelem, preparálás, konzerválás, restaurálás, műtárgyvédelmi szempontból rendkívül indokolt műtárgymásolás stb.)

A pályázathoz részletes szakmai-restaurálási tervet kell csatolni.

Altéma kódszáma: 2311

4. A múzeumokban őrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos és múzeológiai feldolgozásának támogatására (gyűjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok, az adott múzeum által szervezett tudományos tanácskozás anyagának, valamint a múzeumi szakmai terület működéséhez kapcsolódó elemző kutatások megjelentetése).

A pályázathoz csatolni kell:

 • a munka szinopszisát, részletezett tartalomjegyzékét,
 • a kötet tervezett megjelenési példányszámát, ívszámát.

Támogatás kérhető:

 • nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
 • szöveg-, képbevitelre, (írás, szkennelés)
 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás).

Altéma kódszáma: 2312

A pályázatokhoz a működési engedélyek másolatait csatolni kell minden altéma esetében.


A pályázatok
2004. március 17-ig beérkezően
nyújthatóak be kizálólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H- 1388 Budapest, Postafiók 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Múzeumi Szakmai Kollégium