A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MÚZEUMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A MÚZEUMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Kollégium nyílt pályázatot hirdet a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódó múzeumpedagógiai programok és rendezvények megvalósítására, valamint a hozzájuk tartozó múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 2308

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

Pályázhatnak:

 • Érvényes működési engedéllyel rendelkező hazai muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A működési engedélyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.
 • Határon túli muzeális intézmények (nem jogi személy esetében annak fenntartója). A muzeális intézményi státust a pályázónak hivatalos dokumentummal igazolnia kell.

Pályázni a 2011. október 1.–2011. november 13. között megvalósuló programokra lehet.

Nem nyújtható be olyan pályázat, amely kizárólag a múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetésére vonatkozik.

Igényelhető támogatás: maximum 300 ezer Ft/pályázat

 A pályázattal támogatni kívánja a kollégium a következő tematikákhoz kapcsolódó rendezvényeket, múzeumpedagógiai programokat, amelyeken

1.
A pincétől a padlásig a múzeumban téma keretében
–  a múzeumi tevékenységgel, foglalkozással, különleges tárgyakkal, látogatók elől elzárt területekkel, különleges történetekkel ismerkedhet meg a látogató.

2.
A Fedezd fel a múltad! téma keretében
– a helyi közösség tagjait szólítja meg, és elősegíti, hogy a múzeumi gyűjtemény, kiállítás, de ezen túl saját tárgyaik megismerésével is erősítsék kötődésüket hagyományaikhoz, a természeti és kulturális örökséghez.

3.
A Múzeumi a’ la carte – Múzeumok délidőben téma keretében
– a nem szokványos időpontban vagy időtartamban megvalósuló programokkal hívja fel a múzeumlátogatással szerezhető élményekre és tudásra a figyelmet, olyan célcsoportok tagjai számára, akik eddig nem, vagy csak ritkán látogatták a múzeumokat.

4.
A „Nagy Rajzolás” téma keretében
– múzeumi helyszíneken, a múzeumhoz, gyűjteményéhez, kiállításához, kiadványához kapcsolódva, de a megszokott keretekből, művészeti technikákból kilépve, változatos formában „jelet hagyhat” és közösségi élményt szerezhet a program résztvevője.

5.
A Múzeumi őszbúcsúztató téma keretében
– különleges múzeumi kalandra hívja a közösen tanulni, szórakozni, kikapcsolódásra vágyó látogatókat.

A pályázathoz csatolni kell:

 1. az altéma kódszámával ellátott betétlapot,
 2. a megvalósítani kívánt rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program rövid, sajtóban is közzétehető leírását a választott téma (1-5) valamelyikének megjelölésével, a rendezvény pontos címével (max. 500 karakter). Több téma is választható egy pályázaton belül a pályázható összeg (300.000 forint) határáig.
 3. a megvalósítani kívánt rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program részletes leírását, benne:
  • a rendezvény témájának aktualitása, társadalmi relevanciája (max. 2500 karakter),
  • a program üzenete, célcsoportjai (max. 500 karakter),
 4. pr-, reklám-, marketingtervet (max. 3000 karakter),
 5. a kiadvány szinopszisát és/vagy tartalomjegyzékét,
 6. hagyományos kiadvány esetén nyomdai árajánlatot,
 7. elektronikus formában megjelenő kiadvány esetén gyártási árajánlatot.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:
Múzeumpedagógiai program/ rendezvény megvalósítása esetén:

 • szakmai anyagköltségre (a foglalkozás alapanyag és fogyóeszköz igénye),
 • hangosításra (szolgáltatás vagy eszköz bérleti díj),
 • pr-költségre,
 • előadói honoráriumra (csak számlás kifizetés lehetséges).

Kiadvány(-ok) megjelentetése esetén:

 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre,
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:
  • a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
  • gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • a több korosztály, ill. látogatói csoport, különösen a fiatalok és a családos látogatók számára kidolgozott programok,
 • az „élethosszig” tartó ismeretszerzést elősegítő programok.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

 A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • A program rövid ismertetését, a célkitűzések megvalósulásának értékelését a célcsoportok szempontjából, a foglalkozások időpontját, számát, helyét és a résztvevők létszámát).
 • A program anyagi hasznosulásának értékelését (a program tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/).
 • A pályázó intézménynek a megvalósult rendezvény és/vagy múzeumpedagógiai program rövid ismertetését (leírást és képeket) az intézmény (vagy, ha neki nincs, a fenntartó) honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell ezen információk elérhetőségét.
 • A rendezvényről/múzeumpedagógiai programról szóló sajtómegjelenések jegyzékét.
 • A rendezvény/múzeumpedagógiai program dokumentumait (fotódokumentáció /max. 10 felvétel/, meghívó, plakát, sajtóközlemény stb.).

A  benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal együtt érvényes!

A pályázati altémára rendelkezésre álló keretösszeg: 8 millió forint

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a
„ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2011. május 16-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Múzeumi Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. április 14.

Frissítve: