A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (MNM)


A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a

Magyar Nemzeti Múzeumot
a Múzeumok Majálisa 2011. című kulturális fesztivál,
valamint az Év Múzeuma 2010. pályázat lebonyolítására és díjazására.

Altéma kódszáma: 2308

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítani kívánt program részletes tartalmi bemutatását:
  • Közművelődési hasznosítási terv, (5-6000 karakter), benne
   • A várható közönség köre, létszáma,
   • programhoz kapcsolódó kiadványok terve,
   • A kapcsolódó szakmai programok,
   • A kapcsolódó közönségprogramok,
   • A rendezvény hatása a helyi közösségre,
  • pr-, reklám-, marketingtervet (5-6000 karakter),
  • a megvalósítás ütem- és költségtervét, amely tartalmazza a tervezett bevételeket is,
  • a résztvevő intézmények és szervezetek tervezett jegyzékét

Megpályázható teljes összeg: 12 millió forint
Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre,
 • pr-költségre,
 • bérleti díjra,
 • nagyszínpad kialakítására hangosítással,
 • installációra,
 • előadások díjára,
 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • szakmai anyagköltségre
 • – a két első helyezett díjára,
 • csoportos étkeztetésre,
 • utazási költségre,
 • falitábla elkészíttetésére,
 • oklevelek, tokok készíttetésére,
 • jogdíjra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósításának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége.

A pályázó intézménynek a programról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) az intézmény honlapján (önálló aloldalon is) közölnie, továbbá a 2012. évi Múzeumok Majálisa program megrendezéséig ott kell tartania.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • A program hasznosulásának értékelését (beszámoló a programokról, a látogatók számára és összetételére vonatkozó információ, sajtóanyag, a kapcsolódó egyéb programok felsorolása, fotódokumentáció).
 • A programra vonatkozó információk internetes megjelenítésének elérési útját.
TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a
„ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. április 22-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Múzeumi Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. április 12.

Frissítve: