A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. évre a szakterület programjainak és eseményeinek támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1.Országos és regionális (legalább három megyét érintő) rendezvények, fesztiválok, nemzetközi bemutatók és kiállítások támogatására.

A támogatás tiszteletdíjra, útiköltségre, szállítási költségre, szállás költségre, helyiségbérlet díjára, szakmai technikai szolgáltatásra és propagandaköltségre kérhető.

A pályázónak 30%-os önrészt kell vállalnia, az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell!

Altéma kódszáma: 1907

2. A népművészeti mozgalom folyamatosan és magas színvonalon működő műhelyeiben létrejött alkotások és produkciók (népművészeti tárgyak, műsorok, programok stb.) bemutatásának, terjesztésének támogatására, különös tekintettel az ifjúsági és gyermekközösségek részére készített műsorokra.

A támogatás összege utazási költségre, szállítási költségre, zenekari és előadói tiszteletdíjra, kiállításrendezés honoráriumára igényelhető.

A pályázatnak tartalmaznia kell az esemény részletes leírását, a bemutatóhelyek megnevezését.

Altéma kódszáma: 1918

3. A népművészeti mozgalom különböző ágazatai (néptánc, népzene, népművészeti tárgyalkotás) továbbképzés jellegű oktatásának támogatására, valamint népművészeti táborok szakmai programjainak megvalósítására.

Erre a pontra kizárólag országos vagy regionális hatáskörű elismert szakmai szervezetek, műhelyek nyújthatnak be pályázatot. A támogatás tiszteletdíjra, útiköltségre, terembérleti díjra, a szakmai technikai feltételek biztosítására, szakmai anyagköltségre kérhető.

Altéma kódszáma: 1904

4. Népművészeti közösségek tevékenységének szakmai tárgyi feltételei javítására.

Pályázhatnak a legalább 5 éve működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti csoportok, az elmúlt 2 évben országos rendezvényeken részt vett, vagy szakmai elismerésben részesült alkotóközösségek. A nem önálló jogi személyek esetében azok fenntartói nyújthatnak be pályázatot

A bírálat során előnyt élveznek a gyermek- és ifjúsági csoportok. A megpályázható legmagasabb összeg 200 000,-Ft.

A pályázónak 50%-os önrészt kell vállalnia és  az erről szóló nyilatkozatot csatolnia kell a pályázathoz! Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.

Altéma kódszáma: 1931

5. Népművészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható kiadványok megjelentetésére

Pályázhatnak kiadói jogosítvánnyal rendelkező egyesületek és társaságok.. Pályázni szerzői tiszteletdíjra és nyomdai költségekre (beleértve a papírköltséget is) lehet. A pályázathoz kéziratot, a szerzővel kötött megállapodást, valamint két nyomdai árajánlatot kell csatolni. Ismertetni kell a kész mű terjesztésének módját.

Altéma kódszáma: 1912


A pályázatok 2003. március 18-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.).A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

 Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Népművészeti Szakmai Kollégium