Bizottsági határozatok és állásfoglalások – 2009.


2009.


1/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a kulturális járulékbevétel változásának tárgyában egyhangúlag az alábbiakról döntött:
1. Az NKA Bizottsága – módosítva korábbi döntését – az Országgyűlés által elfogadott bevételi előirányzat 8,7 milliárd forint összegét tekinti alapösszegnek a belső keretek meghatározásánál.
2. A Bizottság a pályázati alap felosztását az alábbiakban határozza meg:

– Pályázati alap keret 7753 millió Ft
– tartalék (a kult. járulékbevétel bizonytalansága miatt) 150 millió Ft
– támogatásra felhasználható összeg 7 603 millió Ft
  – ebből miniszteri keret (25%)
1900 millió Ft
  – kollégiumi keret
5 703 millió Ft
   – szakmai kollégiumok címzett kerete
1 300 millió Ft
   – szakmai kollégiumok szabad kerete
4 403 millió Ft

3. A Bizottság a korábbi – novemberi és decemberi – ülésein eldöntött címzett- és céltámogatási kereteit az alábbiakkal egészíti ki: Pécs Kulturális Főváros 2009. évi II. félévi programok     (Kiemelt Kult. Pr.) + 80 millió Ft A Bizottság egyéb, korábban halasztottként jelölt témákra jelenleg, források hiánya miatt nem tud címzett támogatást biztosítani.


2/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok címzett támogatásánál az alábbiakkal egészíti ki a korábbi döntését:

Alkotói támogatás (MASZRE helyett) Szépirodalom 5 millió
Alkotói támogatás (MASZRE helyett) Ismeretterjesztés 5 millió
Folyóirat támogatás kiegészítés Könyvtár 25 millió
Könyvszakmai nagyrendezvények Szépirodalom 10 millió
Vándor és nagykiállítás Múzeum 5 millió

3/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok szabad kereteit az általa tárgyalt előterjesztés alapján határozza meg. (1. számú melléklet)


4/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi szakmai kollégium számára a 2009. évre 80 millió Ft-os visszatérítendő támogatási célkeretet határoz meg.


5/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, az NKA Bizottságának 2009. évi munkatervét – a javaslatok átvezetésével – Miniszter úr számára elfogadásra javasolja. (2. számú melléklet)

A miniszter a munkatervet jóváhagyta, az érdekeltek közvetlenül kapják.


6/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építőművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott két pályázata (azonosító számuk: 2401/93 és 2401/97) esetében – egy összeférhetetlenség mellett – 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


7/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotóművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott egy pályázat (azonosító száma: 1801/88) esetében 6 plusz egy igen és egy nem szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


8/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott 1701/0094 azonosító számú pályázatot 6 plusz egy igen és egy nem szavazattal 1 000 000 Ft-tal támogatja.


9/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2008. december 10-i, 1603/313, 166/4900, 1606/4001, 1606/4909 számú pályázatokról szóló döntését – a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételektől való eltérés – és ezzel az esélyegyenlőség nem biztosítása miatt – nem támogatja, a pályázatok érvénytelenek.


10/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2008. évi Arts&Business címzett támogatási keretének maradványát  a 2009. évi nemzetközi kiállításokon való megjelenés tárgyában kiírt pályázat döntési keretéhez helyezi át.


11/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra  Szakmai Kollégium 2009. január 12-i folyóirat döntésének 2501/1313 és 2501/1322-as azonosító számú pályázatokról szóló döntést – mivel azok nem felelnek meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, valamint nincsenek összhangban az NKA törvényében megfogalmazott célokkal – érvénytelennek minősíti.


12/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag az alábbiakról döntött A Bizottság – az oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben – az NKA-ra vonatkozó törvény 9. §-ának 1-3 bekezdését az alábbiakban konkretizálja:
A Nemzeti Kulturális Alap terhére a szakmai kollégiumok
– a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra –, továbbá
– a meghívásos pályázatokra (ebbe nem tartoznak bele a Bizottság által a kollégiumokhoz rendelt Pécs 2010 felvezető programjaihoz kapcsolódó 2008 évi programok keretei), valamint
– egyedi döntésekre a részükre megállapított éves pénzkeretük 10-10%-áig hozhatnak döntést (e rendelkezés nem vonatkozik a Kiemelt Kulturális Programok kollégiumra).
Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a bizottság által az adott kollégium számára kötelezettségként megállapított konkrét cél-, vagy címzett feladatok többletpénzkerete nélkül. Nem terheli továbbá a kollégium egyedi döntésre felhasználható pénzkeretét a meghiúsult pályázatok más célra történő felhasználásáról szóló egyedi kollégiumi döntéséről szóló támogatás összege.
A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti a Bizottság elnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság, illetve a Miniszter elé vinni.  


13/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA elnöki keretének 2009. évi mértékét Miniszter úrnak 12 millió forintban javasolja meghatározni.


14/2009. (I. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok szakmai beszámolóinak szempontrendszerét – a napirendi pont tárgyalásakor tett javaslatok figyelembevételével – az előterjesztés szerint határozza meg. A kollégiumok beszámolóinak elkészítését ez alapján folyó év február 20-ig kéri.


15/2009. (II. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi szakmai kollégium kérését elfogadva a kollégium szabad keretéből, a „nagy kiállításokra” a kollégium által elkülönített 50 millió forintot céltámogatásnak minősíti; továbbá a korábban az MTI fotóarchívumának digitalizálásra rendelt 10 millió forintos céltámogatást – a 2009. évi tartalék keret terhére – címzett támogatási formára módosítja.


16/2009. (II. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalmi Szakmai Kollégium kérését nem fogadja el, az úgynevezett „kiadói program” pályázati kiírását a kollégiumnak a rendelkezésére álló szabad keretéből kell lebonyolítania.


17/2009. (II. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


18/2009. (III. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag – a javaslat szerinti szerkesztéssel – elfogadta a Bizottság 2008. évi munkájáról szóló beszámolót.


19/2009. (III. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a NKA szakmai és ideiglenes kollégiumainak 2008. évi szakmai beszámolóját – a Táncművészeti Szakmai Kollégium kivételével – egyhangúlag elfogadta.


20/2009. (III. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a NKA Bizottsági szakértői csoport 2008. évi szakmai beszámolóját, és 2009. évi munkatervét egyhangúlag elfogadta.


21/2009. (III. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Programok kollégium Nemzetközi támogatások 50 millió forintos címzett támogatási keretéhez – a 2009. évi tartalék keret terhére – további 40 millió forintot csoportosít át.
Jelen döntés eredményeként a Kollégium „nemzetközi támogatások címzett kerete 90 millió forintra emelkedik, az NKA tartalékkerete 100 millió forintra csökken.


22/2009. (III. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Fotóművészeti Szakmai Kollégiumnál – a kollégium kérésének megfelelően – a Kálvin-év programjainak támogatására 2 millió forint céltámogatási keretet határoz meg.


23/2009. (III. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – hozzájárulva a két érintett kollégium kéréséhez – engedélyezi a Fotóművészeti és Képzőművészeti kollégiumok keretéből 5-5 millió Ft terhére közös múzeumpedagógiai pályázat meghirdetését.
A pályázatot – a Képzőművészeti Szakmai Kollégium szakmai bevonásával – a Fotóművészeti Szakmai Kollégium bonyolítja le.


24/2009. (III. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – miniszter úrral egyetértésben meghatározott – címzett és céltámogatási pénzkeretek terhére csak nyílt, vagy meghívásos pályázati felhívás alapján lehet pályázni.


25/2009. (III. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy, hogy vis major helyzetekben hozzájárul ahhoz a tárgyévi lapok megjelenésének a száma eltérhet a vonatkozó bizottsági határozatban megfogalmazott irányelvektől. Fenti problémákról a Bizottság esetenként dönt. A Bizottság a Pergő Képek kérését elfogadja, a 2008. évi 4 db lapszám 2009. március 31-ig teljesíthető.


26/2009. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egy tartózkodás mellett 7 plusz 1 szavazattal úgy döntött, hogy „Nemzeti és Etnikai Kisebbségek kultúrája” címen új, ideiglenes kollégium létrehozását javasolja Miniszter úr számára. A kollégium kerete – az NKA 2009. évi tartalékkerete terhére – 100 millió Ft. A kollégium tagjainak díjazása az alapító okirat szerint történik: a kollégium kerete terhére a tagok költségtérítésre jogosultak, tiszteletdíjra nem. A kollégiumi delegálási eljárásának lebonyolítására a Bizottság az Országos Szlovák Önkormányzatot javasolja felkérni.


27/2009. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság által az NKA működéséről készített összefoglaló beszámolót.


28/2009. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a NKA Táncművészeti Szakmai Kollégiumának javított 2008. évi szakmai beszámolóját egyhangúlag elfogadta.


29/2009. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egy tartózkodás mellett 8 igen szavazattal úgy döntött, hogy a Múzeumi Szakmai Kollégium kérésének megfelelően a Magyar Távirati Iroda Zrt. Fotóarchívumának nyílt, kereshető adatbázisába történő digitalizálására a 2010. és 2011. évre 15-15 millió forint címzett támogatást biztosít.


30/2009. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott tizenkilenc program esetében egy nem szavazat mellett 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét az alábbi pályázatok esetében elfogadta: 1704/0481, 1706/1971, 1706/1975. A kollégium által a Bizottsághoz küldött további tizenhat pályázatot a Bizottság halasztott státusba helyezte, azokról májusi ülésén dönt.


31/2009. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Képzőművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott nyolc program esetében 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


32/2009. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Táncművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott két program esetében 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


33/2009. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az EU Kultúra Programja, a Norvég Alap, a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program 4.3. prioritási pályázatok magyar „nyertesei” önrészének támogatására a Kiemelt Kulturális Programok kollégium 2010. évi kereténél 50 MFt-os úgynevezett „nemzetközi együttműködések” címzett támogatást biztosít.


34/2009. (V.7.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA Táncművészeti szakmai kollégium vezetésére Kenesei Edina kollégiumi tagot javasolja Miniszter úr által felkérni.


35/2009. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott, áprilisi ülésén halasztott státusba helyezett tizenöt program esetében egy nem szavazat mellett 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és összegét elfogadta. A 1712/0411-es pályázat esetében a Bizottság – azonos szavazati arány mellett – 10 millió forint támogatást ítélt meg.


36/2009. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Könyvtári Szakmai Kollégium által eljuttatott három program esetében egy összeférhetetlenség mellett 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által a 2107/0020 és 2107/0021-es pályázatok esetében a javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta; a 2107/0022-es pályázatot elutasította.


37/2009. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári Szakmai Kollégium által eljuttatott két program esetében 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


38/2009. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumainak „felügyeleti” rendszerét az alábbiak szerint határozza meg:

Bagáriné Viszket Katalin Közművelődési szakmai kollégium
Népművészeti szakmai kollégium
Gács Anna Szépirodalmi szakmai kollégium
Hegedűs D. Géza Színházi szakmai kollégium
Kiss János Táncművészeti szakmai kollégium
Koncz Erika Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai kollégium
Múzeumi szakmai kollégium
Meggyesi Tamás Építoművészeti szakmai kollégium
Műemlék és régészet szakmai kollégium
Nagy Bálint Zenei szakmai kollégium
Kiemelt kulturális programok szakmai kollégiuma
Radnóti Sándor Képzoművészeti szakmai kollégium
Iparművészeti szakmai kollégium
Ramháb Mária Könyvtári szakmai kollégium
Levéltári szakmai kollégium
Szakács László Fotóművészeti szakmai kollégium
Mozgókép szakmai kollégium

39/2009. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Önkormányzati Minisztériummal közös turisztikai célú pályázatok lebonyolítására az NKA 2010. évi kerete terhére – a 2008. december 9-i megállapodáson túl, az ÖM-mel azonos nagyságrendű összeget – további 200 millió Ft-ot biztosít. A turisztikai célú pályázat keretösszege így 2010-ben összesen 600 millió Ft. Az együttműködési megállapodást az NKA Igazgatósága készíti elő.


40/2009. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA-hoz 2009. május 27-e után különböző okok miatt visszaérkezett pénzösszegeket központosítja; a keret felosztásáról később dönt.


41/2009. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA-hoz visszaérkezett pénzösszegek terhére a Szépirodalmi kollégium kereténél 2 millió forint címzett támogatást biztosít a Költők Világkongresszusa Parnasszus Egyesület által szervezett Költők Világkongresszusa számára. Szintén a visszaérkezett pénzösszegek terhére az Ismeretterjesztés és környezetkultúra kollégiumon keresztül 1,6 millió forint címzett támogatást biztosít az Argumentum Kiadó és Nyomda által kiadásra kerülő „A reformkori magyar országgyűlések történeti névtára (1825–1848)” című kiadvány megjelentetésére. A pályázatokat meghívásos formában kell lebonyolítani.


42/2009. (VI. 22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építőművészeti szakmai kollégium által eljuttatott tizenhat program esetében egy összeférhetetlenség mellett 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


43/2009. (VI. 22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotóművészeti szakmai kollégium által eljuttatott két program esetében 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


44/2009. (VI. 22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy minden megszüntetett-, félbeszakított pályázati pénzösszeget, tovább minden visszautalt pályázati összeget, pénzmaradványt – 2009. január 1-jéig visszamenően – központi tartalékba helyez.
Fenti rendelkezés alól kivételt képez a miniszteri keret, valamint a Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumnál a Pécs 2010-es program 2009. II. félévi 80 millió Ft-os támogatás.
Az így létrejövő tartalék keretről a Bizottság később dönt.
(Ezzel a döntéssel a Bizottság a 40/2009. (V.26) számú határozatát hatályon kívül helyezte).


45/2009. (VI. 22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a visszautalt pénzek központosított keretének terhére az alábbi címzett támogatásokat rendeli:

Kiemelt Kulturális Programok kollégium:    
Hagyományok háza Norvég Alapnál nyertes pályázat önrészére 17 millió Ft
Budapesti Fesztiválközpont Kht. Revizoronline 2009. II. félévi működésére 7 millió Ft
Könyvtári kollégium    
Országos Széchényi Könyvtár Skultéty Csaba gyűjteményének megvásárlására 3 millió Ft

46/2009. (VI. 22.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Igazgatósága működésére az Alap 2010. évi költségvetésében 853 millió Ft-ot hagy jóvá.


47/2009. (VII. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság az általa hozott 44/2009 (VI. 22.) számú határozatával központosított pénzeket az általa tárgyalt előterjesztés értelmében – 2 tartózkodás és 8 igen szavazat mellett – az alábbiak szerint osztja fel:

Építőművészet Régi-Új Magyar Építőművészet Kulturális Örökségnapok – őszi-téli számok   4 M Ft
Fotóművészet Magyar Távirati Iroda Emlékmű fotók feltárása, kiadása   3 M Ft
Ismeretterjesztés Korona Kiadó 1848–49 Arad, a magyar Golgota városa – album   2,5 M Ft
Kiemelt Kult. Pr. Berlini Magyar Intézet (CHB) Német egység a Balatonnál   6 M Ft
Múzeum BTM–Fővárosi Képtár Forradalmi dekadencia (kiállítás)   1,6 M Ft
Szépirodalom Petőfi Irodalmi Múzeum Eaton Darr stófáiból – Radnóti – Parti Nagy – Banga
Noran Kiadó – Kőrösi P. József Gion Nándor ifjúsági regények, Sinkó Ervin: Optimisták
   
  Kossuth Könyvkiadó Zrt. Elie Wiesel, Fejtő Ferenc hangoskönyvek összesen: 6 M Ft
Színház Thália Színház Kht. Post-POSZT    
    Vidéki Színházak találkozója    
    Határontúli Színházak találkozója összesen: 4 M Ft
Zene Klassz Zenei Iroda Emlékév előkészítése   2 M Ft
  Budapesti Fesztiválzenekar Krasa: Brundibár gyerekopera, iskolás program   2,5 M Ft
      összesen: 31,6 M Ft

48/2009. (VII. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – 46/2009. (VI. 22.) számú határozatát módosítva – az NKA 2010. évi költségvetésében a Szerencsejáték Zrt. ötöslottó játékadója bevételének tervszámát 10 milliárd Ft összegben határozza meg; az NKA Igazgatósága muködésére pedig az Alap 2010. évi költségvetésében 900 millió Ft-ot hagy jóvá.


49/2009. (VII. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok, a 2010. évre eddig vállalt kötelezettségek fennmaradó 1383 millió forintos keret alapján a 2010. évi pénzkeretük terhére még ebben az évben még az alábbi célokra hozhatnak döntést:

– valamennyi kollégium folyóirat-támogatása összesen   700 millió Ft
– Kiemelt Kulturális Programok   550 millió Ft
  Ebből: ÖM turisztikai pályázatok 2010
500 millió Ft  
  nemzetközi együttműködés önrésze
50 millió Ft  
– Múzeum: MTI fotóarchívumának feldolgozása   15 millió Ft
– évadban működő művészeti kollégiumok pályázatai 75 millió Ft  
  ebből: színház: 35 millió Ft, tánc: 40 millió Ft
   
– Szükség szerint később meghatározott célokra fennmaradó, a 2010. évre kötelezettséggel terhelhető fennmaradó összeg   43 millió Ft

50/2009. (VIII. 7.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egy ellen- és hét igen szavazattal úgy döntött, az Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény 9. § 1-3 bekezdése értelmében a kollégiumok 2009-ben a számukra megállapított éves pénzkeretük 15%-át fordíthatják egyedi és 15%-át meghívásos pályázatok támogatására.


51/2009. (IX. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy 44/2009 (VI.22.) számú határozatát módosítva, a 2009. szeptember 15-e után a bármilyen okból megszüntetett – félbeszakított pályázati pénzösszegeket, tovább minden visszautalt pályázati összeget, pénzmaradványt nem központosít, hanem azok automatikusan visszakerülnek az érintett kollégiumok kereteibe


52/2009. (VII. 21.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi Szakmai Kollégium 2313/93 és a Fotóművészeti Szakmai Kollégium 1813/146-os pályázati azonosítójú támogatások után visszautalt összegeket a fent nevezett két kollégium keretéhez helyezi vissza.


53/2009. (IX. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – a 47/2009 (VII.21) számú döntését módosítva – a Klassz Zenei Iroda az „Emlékévek előkészítése” címzett támogatás helyett a „Zene világnapja 2009” programra fordíthatja a már megítélt 2 000 000 Ft-os címzett támogatási összeget.


54/2009. (IX. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében 8 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


55/2009. (IX. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Igazgatóság által készített végrehajtási rendelet módosítását azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy – a miniszter általi kinevezési hatáskör csorbítatlansága érdekében – a delegált tag tagsági mandátumának utolsó évében történő kollégiumi vezetői kinevezéskor a tag tagsági mandátuma automatikusan, a delegáló szervezet véleményének kikérése nélkül, a vezetői mandátum lejártának idejéig meghosszabbodik.
Fenti rendelkezéshez az Igazgatóság készítsen szövegszerű javaslatot, melyről a Bizottság késobbiekben szavazni tud.


56/2009. (IX. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az állandó szakmai kollégiumoknak a következő három évre történő kötelezettségvállalását kísérleti jelleggel, próbaképpen csak a Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívásban megjelölt körére engedélyezi; csak és kizárólag hazai kiadású, előre meghatározott, évente legfeljebb 15 lap esetében, összesen maximum 120 millió Ft erejéig.


57/2009. (IX. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság az NKA kommunikációjának tárgyában kelt előterjesztés alapján egyhangúlag az alábbiakról döntött:

 • az NKA 2009. évi kommunikációs tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta;
 • felkéri a bizottsági szakértőt a tanácsadási, pr, szakértői és szervezési feladatokra vonatkozó beszerzési eljárás kommunikációs szakmai előkészítő anyagának kidolgozására és az Igazgatóság részére 2009. október 2-ig történő átadására, valamint felhatalmazza a Bizottság elnökét, hogy a 2010. évi kommunikáció programjairól döntsön (a Bizottság utólagos tájékoztatása mellett);
 • 2010. évi kommunikációhoz javasolt költségkeretet bruttó 120 M Ft-ban határozza meg;
 • a 2010-es év javasolt kommunikációs alapköveit és a költségvetés javasolt felosztását elfogadja
 • az elfogadott keretfeltételek alapján felkéri az Igazgatóságot a szükséges beszerzési eljárások előkészítésére és lebonyolítására;
 • a Bizottság által kiemelt prioritásként kezelt néhány nagy program támogatási szerződéseiben a támogatás részeként kerüljön meghatározásra a program kommunikációjára fordítandó támogatás; ezt a kommunikációt a támogatott szervezetek a központi kommunikációval összehangolva valósíthatják meg.

58/2009. (IX. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri az Igazgatóságot, hogy valamennyi Kollégiumot – az úgynevezett altéma-lista egyidejű megküldésével – értesítse és 2009. október 15-i elkészítési határidővel kérje fel a számszerűsíthető teljesítménymutatók kialakítására.
A Bizottság ugyanakkor felkéri az Igazgatóságot, hogy a fentieknek megfelelően készítse el a pályázati felhívás mintatípusát.


59/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.


60/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.


61/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 49/2009. számú Bizottsági határozatát az előterjesztésben foglalt szerint módosítja.


62/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építőművészeti szakmai kollégium által eljuttatott két program esetében egy összeférhetetlenség mellett 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadja.


63/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumi pályázati naptárát az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően határozza meg.


64/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.


65/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – a Zenei Szakmai Kollégium kérése alapján – a Bartók Új Sorozat 2009. évi 40 millió forintos címzett támogatási keretéből 5 millió forintot a zenei kollégium egyedi lebonyolítású pályázati keretéhez csoportosít át.


66/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – a két érintett kollégium kérése alapján – az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégium idei évi keretéből 4,5 millió forintot csoportosít át a Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz, a Könyvhét, a Műút és az Új könyvpiac című lapok Könyvtárellátó Nonprofit Kft. általi beszerzésére, valamint hazai városi könyvtárakba való eljuttatására.


67/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 68/2008 (IX.18.) számú határozatában a Kiemelt Kulturális Programok kollégium számára a Pécs Kulturális Fováros felvezető éveinek támogatására fordítandó 200 millió Ft-os keretösszegből 20 millió forint értékben a Pécsi Kulturális Központ számára a fent említett kollégium a 2010-es Pécsi Tavaszi Fesztivál támogatására meghívásos pályázatot írjon ki.


68/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumok vezető személyeinek kinevezésére, vezetői, illetve tagsági megbízások hosszabbítására az általa tárgyalt előterjesztés alapján kíván javaslatot tenni Miniszter úrnak.


69/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság az előterjesztésben foglalt végrehajtási rendelet módosításának tervezetét egyhangúlag elfogadta, s egyben felhatalmazta az NKA Igazgatóságát, hogy a végrehajtási rendelet hatálybaléptetéséhez szükséges – de még nem ismert – dátumokat, a Bizottság utólagos tájékoztatása mellett határozza meg.


70/2009. (XI. 2.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság az NKAI 2010. évi ellenőrzési tervkoncepciót egyhangúlag tudomásul vette.


71/2009. (XI. 23.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.


72/2009. (XII. 7.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság az NKA szakmai kollégiumainak „felügyeleti” rendszerét egyhangú szavazással az alábbiak szerint határozza meg:

Fitz Péter Képzőművészeti szakmai kollégium
Iparművészeti szakmai kollégium
Gács Anna Szépirodalmi szakmai kollégium
Hegedűs D. Géza Színházi szakmai kollégium
Kiss János Táncművészeti szakmai kollégium
Koncz Erika Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai kollégium
Múzeumi szakmai kollégium
Kozma Károly Fotóművészeti szakmai kollégium
Mozgókép szakmai kollégium
Meggyesi Tamás Építőművészeti szakmai kollégium
Műemlék és régészet szakmai kollégium
Nagy Bálint Zenei szakmai kollégium
Kiemelt kulturális programok szakmai kollégiuma
Ramháb Mária Könyvtári szakmai kollégium
Levéltári szakmai kollégium
Rózsa Edit Közművelődési szakmai kollégium
Népművészeti szakmai kollégium

73/2009. (XII. 7.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.


74/2009. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári Szakmai Kollégium által eljuttatott három program esetében 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


75/2009. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építőművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott három program esetében egy összeférhetetlenség mellett 6 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


76/2009. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán október 27-i és december 4-i ülésén határozatképtelenné vált Iparművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott összesen nyolc program esetében 7 plusz egy igen szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.


77/2009. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.


78/2009. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.


79/2009. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.


80/2009. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
Munkaanyag.


81/2009. (XII. 14.) SZÁMÚ HATÁROZAT
A Bizottság egy összeférhetetlenség mellett egy igen és hét nem szavazattal a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség regionális pályázatához kapcsolódó NKA-pályázatot – forráshiány miatt – nem támogatja.

dr. Harsányi László s.k.,
a Bizottság elnöke